Aanbestedingsmonitor 2017-2021

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt er het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? Op basis van gegevens uit TenderNed schetsen we een globaal beeld van het aanbestedingsgedrag in Nederland over de periode 2017-2021.

Data bekijken en downloaden

De grafieken zijn interactief. U kunt per grafiek de gegevens selecteren die voor u van belang zijn. Alle cijfers hebben betrekking op het totaal aantal aangekondigde opdrachten, zowel nationale als Europese aanbestedingen (tenzij anders aangegeven).

U kunt de informatie downloaden als afbeelding, pdf, of in andere bestandsformaten. U kunt de data ook bekijken in een tabel. Ga hiervoor naar het hamburgermenu (de drie streepjes) rechtsboven iedere grafiek. 

Toename aantal opdrachten en gunningen

Het aantal aangekondigde opdrachten liep in de periode 2017-2020 iets terug. Waarbij in 2019 het minst aantal aangekondigde opdrachten werd gepubliceerd. Echter nam het aantal aangekondigde opdrachten in 2021 met 15% toe. Het aantal gunningen steeg in de periode 2017–2021 met ruim 34%  Dit wijst erop dat er meer gebruik gemaakt wordt van procedures waarbij direct een of meerdere gunningen worden gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan zijn opdrachten voor inhuur van personeel. Met name in 2018 en 2021 is een grote toename van het aantal gunningen te zien ten opzichte van jaar ervoor.

Meeste opdrachten aangekondigd in september

Deze grafiek geeft per maand het gemiddeld aantal nieuwe opdrachten en kluissluitingen van openbare aanbestedingen die met TenderNed zijn uitgevoerd. Openbare aanbestedingen die via andere aanbestedingssystemen zijn uitgevoerd zijn hierin dus niet meegenomen.  

De meeste opdrachten worden aangekondigd in de maanden maart, april en september. Het aantal kluissluitingen is in de maanden mei, september, oktober en november het hoogst. Tijdens de zomervakantie en de periode december, januari zijn de minste nieuwe opdrachten gepubliceerd en worden de minste kluissluitingen gepland.

Helft opdrachten van decentrale overheid

Decentrale overheden (gemeenten, waterschappen) namen ongeveer de helft van de aangekondigde opdrachten voor hun rekening in de periode 2017-2021. Het aandeel van de Rijksoverheid en van publiekrechtelijke instellingen nam jaarlijks toe.

Meer dan de helft van openbare opdrachten betreft diensten

Het grootste gedeelte van de opdrachten die openbaar worden aanbesteed heeft betrekking op diensten. Vanaf 2019 is er een trend zichtbaar dat het percentage opdrachten voor leveringen toeneemt en dat van diensten afneemt. In 2018 had 61% van de opdrachten nog betrekking op diensten, in 2021 was dit nog  57% en voor leveringen was het percentage in 2018 ongeveer  25% en in 2021 nam dit toe naar 30%. 

Gebruik niet-openbare procedure neemt toe

Het overgrote deel van de opdrachten in 2017-2021 werd aanbesteed met een openbare procedure. Het aandeel openbare procedures nam in deze periode af van 82% in 2017 naar 77% in 2021. Het gebruik van de niet-openbare procedure steeg juist in deze periode, van 15% in 2017 naar 20% in 2021. In 2021 nam het gebruik van de niet-openbare procedure het sterkst toe. 

Bij de overige procedures valt op dat het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog in deze periode is toegenomen. De procedure innovatiepartnerschap wordt sporadisch gebruikt.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl