Sectorrapportage energie

Bijgewerkt op 29 augustus 2022

In deze sectorrapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor energie er tussen 2017 en 2021 uitzag. Ook laten we zien dat de markt in 2022 drastisch veranderde door de sancties tegen Rusland.

CPV-codes

Onder de aanbestedingsmarkt energie verstaan wij de CPV-codes die vallen onder hoofdcategorie 09000000-3 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.

Aantal aanbestedingen energie

Het aantal energie-aanbestedingen tussen 2017 en 2021 varieerde per jaar:

  • 95 in 2017
  • 54 in 2018
  • 85 in 2019
  • 55 in 2020
  • 67 in 2021

Gemiddeld vonden er in deze periode jaarlijks 71 energie-aanbestedingen plaats.

Aantallen per procedure

Vrijwel alle aanbestedingen voor energie verliepen tussen 2017 en 2021 via een openbare procedure.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Tussen 2017 en 2021 voerden publiekrechtelijke instellingen de meeste energie-aanbestedingen uit. Onder publiekrechtelijke instellingen vallen onder andere scholen, musea en veiligheidsregio’s. Daarnaast waren gemeenten en speciale-sectorbedrijven verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de aanbesteding.

Provincies hadden daarentegen maar een beperkt aantal energie-aanbestedingen op hun naam staan, net als ministeries. Dit lijkt een logisch gevolg van het aantal aanbestedende diensten per type. Er zijn slechts 12 provincies en ministeries, maar er staan meer dan 1.600 publiekrechtelijke instellingen en 85 speciale sectorbedrijven geregistreerd op TenderNed. Ook telt ons land ruim 350 gemeenten.

Daling aantal gemeenten

Nederland heeft te maken met samenvoegingen of splitsingen van gemeenten. Op 1 januari 2017 telde Nederland 388 gemeenten. Op 1 januari 2021 waren dat er nog 352. Deze daling zorgde mogelijk voor een daling van het aantal energie-aanbestedingen in 2021.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Gemiddeld genomen startten de meeste energie-aanbestedingen in de periode van 2017 tot en met 2021 in de maand mei, gevolgd door september.

In december werden steevast de minste opdrachten aangekondigd. Deze terugval zien we ook bij andere aanbestedingen.

2022: sancties tegen Rusland

Op 8 april 2022 stelde de Europese Unie sancties tegen Rusland in. Door de sancties is het verboden om overheidsopdrachten aan een Russische partij te gunnen of voort te zetten. Lopende contracten met Russische partijen moesten in eerste instantie uiterlijk op 10 oktober 2022 zijn stopgezet. Gemeenten en andere overheden en instellingen die het nog niet gelukt is om een andere energieleverancier te vinden, kregen op 6 september van de minister van Klimaat en Energie 3 maanden uitstel. Op 20 oktober verleende de minister nogmaals 3 maanden uitstel. Zij moeten nu per 1 april 2023 zijn overgestapt.

Aantallen

In de TenderNed-data zien we dat er tot en met augustus 2022 al bijna evenveel aanbestedingen (65) zijn gepubliceerd dan in heel 2021 (67), en al meer dan in 2020 (55). 

Procedure

Sinds medio 2022 wordt relatief vaak de procedure onderhandeling zonder bekendmaking (OZB) gebruikt. Hiervan heeft 75% met de levering van gas te maken. In 2022 is deze procedure vaker toegepast dan in de gehele periode van 2018 tot en met 2021.

De Russische sancties zorgen ervoor dat het moeilijker is om een partij te vinden. In 40% van de gevallen dat een OZB-procedure is ingezet, gaven aanbestedende dienst als verklaring dat er via een openbare procedure geen geschikte inschrijving is gevonden en bij 25% betrof de reden spoed. 

Maand van aankondiging

De piek in juni is een direct gevolg van de sancties tegen Rusland.

Gebruik CPV-codes

In de periode tot 2022 viel bijna de helft van de energie-aanbestedingen onder CPV-code 09300000-2 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie. Door de sancties tegen Rusland zien we dit jaar een heel ander beeld, waarbij meer dan de helft onder de code 09100000-0 Brandstoffen valt, oftewel gasvormige brandstoffen. 

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl