Aanbestedingsmonitor 2017-2022

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? Op basis van gegevens uit TenderNed schetsen we een globaal beeld van het aanbestedingsgedrag in Nederland over de periode 2017-2022.

Data bekijken en downloaden

De grafieken zijn interactief. U kunt per grafiek de gegevens selecteren die voor u van belang zijn. Alle cijfers hebben betrekking op het totaal aantal aangekondigde opdrachten, zowel nationale als Europese aanbestedingen (tenzij anders aangegeven).

U kunt de informatie downloaden als afbeelding, pdf, of in andere bestandsformaten. U kunt de data ook bekijken in een tabel. Ga hiervoor naar het hamburgermenu (de drie streepjes) rechtsboven iedere grafiek. 

Toename aantal opdrachten en gunningen

Het aantal aangekondigde opdrachten liep in de periode 2019-2020 iets terug. Waarbij in 2019 het minst aantal aangekondigde opdrachten werd gepubliceerd. Echter nam het aantal aangekondigde opdrachten in 2021 met 15% toe om in 2022 weer iets af te nemen.

Het aantal gunningen steeg in de periode 2017–2022 met bijna 60%. Met name in 2022 zien we een grote stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dit wijst erop dat er meer gebruik gemaakt wordt van procedures waarbij direct een of meerdere gunningen worden gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan zijn opdrachten voor inhuur van personeel. Met name in 2018, 2021 en 2022 is een grote toename van het aantal gunningen te zien ten opzichte van jaar ervoor.

Meeste opdrachten aangekondigd in september

Deze grafiek geeft per maand het gemiddeld aantal nieuwe opdrachten en kluissluitingen van openbare aanbestedingen die met TenderNed zijn uitgevoerd. Openbare aanbestedingen die via andere aanbestedingssystemen zijn uitgevoerd zijn hierin dus niet meegenomen.  

De meeste opdrachten worden aangekondigd in de maanden maart, april en september. Het aantal kluissluitingen is in de maanden mei, september, oktober en november het hoogst. Tijdens de zomervakantie en de periode december, januari zijn de minste nieuwe opdrachten gepubliceerd en worden de minste kluissluitingen gepland.

 

Helft opdrachten van decentrale overheid

Decentrale overheden (gemeenten, waterschappen) namen ongeveer de helft van de aangekondigde opdrachten voor hun rekening in de periode 2017-2022. Het aandeel van de Rijksoverheid en van publiekrechtelijke instellingen nam tot 2022 jaarlijks toe.

Meer dan de helft van openbare opdrachten betreft diensten

Het grootste gedeelte van de opdrachten die openbaar worden aanbesteed heeft betrekking op diensten. Vanaf 2019 is er een trend zichtbaar dat het percentage opdrachten voor leveringen toeneemt en dat van diensten afneemt. In 2018 had 61% van de opdrachten nog betrekking op diensten, in 2021 was dit nog 57% en voor leveringen was het percentage in 2018 ongeveer 25% en in 2021 nam dit toe naar 30%. In 2022 neemt het percentage opdrachten voor diensten wel weer wat toe naar 59% en voor leveringen loopt dit terug naar 28%.

Gebruik niet-openbare procedure neemt toe

Het overgrote deel van de opdrachten in 2017-2022 werd aanbesteed met een openbare procedure. Het aandeel openbare procedures nam tot 2021 af van 82% in 2017 naar 77% in 2021. In 2022 is het gebruik van de openbare procedure sterk toegenomen en ligt de verhouding weer op het niveau van 2017.

Bij de overige procedures valt op dat het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog in deze periode is toegenomen. De procedure innovatiepartnerschap wordt sporadisch gebruikt.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl