Analyse: sectorrapportage aanbestedingen ICT

Bijgewerkt op 26 oktober 2022

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor ICT er in de periode 2017-2021 uitzag. En welke bijzonderheden we zien in 2022.

CPV-codes

Onder ICT verstaan we de CPV-codes die vallen onder de volgende hoofdcategorieën:

  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 48000000-8 Software en informatiesystemen
  • 30200000-1 Computeruitrusting en -benodigdheden
  • 64200000-8 Telecommunicatiediensten
  • 51600000-8 Installatie van computers en kantooruitrusting

Percentage ICT-aanbestedingen naar CPV-code 2017-2021

Hoofdcategorie CPV-code Percentage
72000000-5 40%
48000000-8 31%
30200000-1 23%
64200000-8 4,6%
51600000-8 0,4%

Aantal ICT-aanbestedingen 2017-2021

ICT is op te delen in de segmenten hardware, software en inhuur. Niet elke ICT-aanbesteding valt in 1 van de 3 segmenten. 

Jaar Hardware Software Inhuur Overig Totaal
2017 177 431 74 433 1.115
2018 249 425 79 441 1.194
2019 247 398 104 405 1.154
2020 326 377 154 496 1.353
2021 436 319 161 567 1.483

Toename ICT-aanbestedingen

In 2020 en 2021 nam het aantal ICT-aanbestedingen sterk toe. Met name binnen het segment hardware. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de stijgende prijzen wereldwijd. In de ICT-wereld zijn de prijzen aanzienlijk gestegen, waardoor steeds meer opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. IT neemt daarnaast een steeds grotere factor in de maatschappij in. Meer behoefte zorgt voor meer aanbestedingen.  

Aantallen per procedure

Vanaf 2020 werd relatief vaak gekozen voor de niet-openbare procedure. Ook het gebruik van de procedure onderhandeling zonder bekendmaking (OZB) nam vanaf 2020 sterk toe. Een aanbestedende dienst moet motiveren waarom voor deze procedure is gekozen. De reden die het vaakst werd opgegeven, is ‘technisch’. Bijvoorbeeld doordat het aanbestedingsdossier is vastgelopen. Een aanbestedende dienst kan dan besluiten de gunning te publiceren via een OZB.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instellingen besteedden het vaakst ICT aan. Dit gold in de periode 2017-2021 met name voor het (hoger) onderwijs, gevolgd door gemeenten.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Het aantal aankondigingen van de opdracht was in de periode van 2017 tot en met 2021 redelijk gelijkmatig over het jaar verspreid. In de eerste helft van het jaar waren er iets meer aankondigingen van ICT-opdrachten dan in de tweede helft van het jaar.

Marktconsultaties binnen de ICT-sector 2017-2021

Voor ICT-opdrachten werd relatief vaak een marktconsultatie toegepast, dit gebeurde in ongeveer 15% van de aanbestedingen. Bij alle aanbestedingen ligt dit percentage rond de 9%.

Het grootste gedeelte van de marktconsultaties binnen de ICT werd toegepast bij opdrachten die vallen onder de hoofdcategorieën:

  • 48000000-8 Software en informatiesystemen (49%)
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (45%)

Concurrentie 2017-2021

Van de gegunde aanbestedingen met een openbare procedure zien we bij 83% meer dan 1 inschrijving. Dit verschilt tussen 2017 en 2021 niet echt door de tijd heen.

2022: meer raamovereenkomsten en marktconsultaties

In 2022 zien we een paar opvallende punten:

Relatief veel raamovereenkomsten

Er worden dit jaar relatief veel raamovereenkomsten aanbesteed. Tot en met het derde kwartaal van 2022 zijn dat er al evenveel als in heel 2021.

De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan 4 jaar en bij speciale sectoropdrachten 8 jaar, behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen. Gaan we 4 jaar terug in de tijd dan zien we dat het aantal raamovereenkomsten tussen 2018 en 2021 redelijk stabiel is. Zo rond de 300 à 330 per jaar. In 2018 zijn er niet veel meer raamovereenkomsten dan normaal. Vermoedelijk is de toename in 2022 dus niet te wijten aan aflopende jaarcontracten die in 2018 zijn aanbesteed.

Toename marktconsultatie

Procentueel gezien wordt dit jaar nog vaker een marktconsultatie toegepast: in bijna 20% van de opdrachten, ten opzichte van ongeveer 15% in de periode 2017-2021.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl