Contractduur aanbestedingen 2017-2022

Het analyseteam van TenderNed onderzocht wat de gemiddelde contractduur is van opdrachten die van 2017 tot en met 2022 zijn aanbesteed. Is hierin een onderscheid tussen de aard van de opdracht? Zijn er in verschillende sectoren verschillen in contractduur te zien? We zetten een aantal uitkomsten op een rij.

Uitkomsten

 • Bij het overgrote deel (89%) van de aanbestedingen is de contractduur korter dan 4 jaar.
 • Slechts bij 1,7% van de opdrachten is de contractduur langer dan 10 jaar, met enkele uitschieters naar langer dan 30 jaar.
 • In onder meer de ICT- en bouwsector komen opdrachten voor met een looptijd langer dan 10 jaar.

Uitgangspunten

 • In deze analyse gaan we uit van opdrachten die via TenderNed zijn aanbesteed in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022.
 • Gunningen naar aanleiding van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) laten we buiten beschouwing.

Gemiddelde contractduur (exclusief onderhandse procedure)

Contractduur in jaren  Percentage opdrachten
0 t/m 4 jaar  85%
5 t/m 10 jaar 12,6%
10+ jaar 2,7%

Contractduur per procedure overheidsopdracht

We kijken naar de verschillen tussen de procedures bij een overheidsopdracht:

 • Over het algemeen is de contractduur van een overheidsopdracht het langst bij de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiegerichte dialoog; gemiddeld iets meer dan 4 jaar.
 • Overheidsopdrachten die zijn aanbesteed via een onderhandse procedure zijn het kortst; gemiddeld 1 jaar. Deze uitkomst ligt voor de hand: onderhandse opdrachten zijn onder de drempel. Bij een langere contractduur wordt de waarde van de opdracht groter en moet deze Europees worden aanbesteed.

Contractduur per opdrachtaard

 • Niet geheel verrassend is de contractduur van concessieovereenkomsten veel langer dan opdrachten met een andere opdrachtaard. In beginsel is de looptijd van concessies maximaal 5 jaar. Echter kan de looptijd afhankelijk van de terugverdientijd langer zijn, bijvoorbeeld bij de bouw en exploitatie van een parkeergarage.
 • Er is nauwelijks verschil te zien in contractduur tussen een raamovereenkomst of overheidsopdracht.

Opdrachtaard

 • Overheidsopdracht: een opdracht van de overheid met de uitvoering van die opdracht als doel.
 • Raamovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten.
 • Concessieovereenkomst: een concessie houdt in dat een ondernemer het exclusieve recht krijgt om een bepaalde activiteit te verrichten.

Contractduur per sector bij openbare procedure

We kijken naar de sectoren bouw, energie, ICT en schoonmaak. Voor deze sectoren publiceerden we al een sectorrapportage. Hierdoor hebben we al bepaald welke CPV-codes onder deze sectoren vallen.

 • In de bouwsector is de gemiddelde contractduur kort ten opzicht van de ander sectoren. De gemiddelde looptijd van energiecontracten is in 2022 flink gezakt. Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg van de sancties tegen Rusland en de daarmee gepaard gaande stijgende energieprijzen. Meer hierover in de sectorrapportage energie.
 • In de ICT-sector is de looptijd van contracten duidelijk langer dan bij de andere sectoren.

Minimum of maximum looptijd contract

Er zijn geen beperkingen voor de duur van een overeenkomst, behalve bij raamovereenkomsten. De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan 4 jaar en bij speciale sectoropdrachten 8 jaar, behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen.

Bij alle opdrachten dient telkens voor ogen gehouden te worden dat op grond van het Europees Verdrag de markt voor het vrij verkeer van goederen en diensten niet mag worden geblokkeerd. Of dit het geval is, zal afhangen van de aard van de overeenkomst.

Bron: pianoo.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl