Verbeteringen TenderNed 2024

Iedere 2 weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2024 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 17 juli 2024

 • Ondernemers kunnen in de UEA-wizard het automatisch overgenomen KVK-nummer en het btw-nummer wijzigen. 
 • Bij het specificeren van een perceel is het nieuwe onderdeel ‘Strategische inkoop’ toegevoegd. Een inkoper kan in dit onderdeel aangeven of in de criteria rekening gehouden wordt met toegankelijkheid. In de toekomst voegen we hier nog meer uitvragen aan toe.
 • Voor aanbestedende diensten zijn de hoofdprocesleider en de titel van de aanbesteding toegevoegd aan het overzichtsscherm met basiskenmerken.  
 • Het uitnodigingsbericht dat verstuurd wordt bij een onderhandse procedure is aangepast. De geraamde waarde wordt niet meer getoond wanneer de aanbestedende dienst heeft aangegeven dat deze niet gepubliceerd mag worden.
 • Bij een raamovereenkomst kan je naast de maximale waarde ook de laagste en hoogste offerte opgeven.
 • De definitieve waarde van een perceel moet altijd een exacte waarde zijn. Dit geldt niet voor prijsvragen en raamovereenkomsten.

Verbeteringen 3 juli 2024

We hebben een nieuwe versie uitgebracht van de aankondigingsformulieren (eForms). Daarom is deze lijst met verbeteringen langer dan gebruikelijk.

 • E-facturatie is geen verplichting meer.
 • Aanbestedende diensten kunnen de sluitingsdatum van de overeenkomst weer instellen op vandaag of een datum in het verleden.
 • De geraamde waarde is weer vrij in te vullen door aanbestedende diensten.
 • Het is voor aanbestedende diensten mogelijk gemaakt om rapportages te downloaden als pdf vanaf het Rapportagedashboard in de applicatie.
 • Het publiceren van de gestanddoeningstermijn is bij openbare procedures verplicht geworden. De aanbestedende dienst vult op het termijnenscherm in tot welke datum de inschrijver de voorwaarden moet garanderen, waaronder hij bereid is de opdracht uit te voeren.
 • Voor de Regeling bevordering schone wegvoertuigen wordt de ingevoerde informatie over voertuigen in de publicatie opgenomen en naar TED gestuurd.
 • Als een aanbestedende dienst op het percelenscherm aangeeft dat een beveiligingsmachtiging vereist is, is het verplicht om de nadere inlichtingen over de beveiligingsmachtiging in te vullen.
 • Bij een dynamisch aankoopsysteem (DAS) geven aanbestedende diensten bij het publiceren van een gunning verplicht aan of het DAS wel of niet beëindigd is.
 • Als er meerdere percelen zijn, dan is het maximumaantal percelen dat aan één inschrijver gegund kan worden een verplicht veld geworden voor aanbestedende diensten.
 • Bij alle procedures, behalve de raamovereenkomst, moet de aanbestedende dienst bij het publiceren van de gunning een exacte definitieve waarde van de opdracht opgegeven. Er mag dus niet gekozen voor een range.  
 • Bij een niet-openbare procedure is het opvoeren van het maximum aantal gegadigden mogelijk gemaakt voor aanbestedende diensten.
 • Aanbestedende diensten kunnen bij een raamovereenkomst niet meer de looptijd van een gewijzigde opdracht aanpassen.
 • Bij het exporteren van data in bulk kunnen aanbestedende diensten zien welke ondernemingen niet zijn ingegaan op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding.
 • Als rechtvaardiging voor het toepassen van een onderhandeling zonder bekendmaking is de optie dwingende spoed nu ook te selecteren voor niet-defensieopdrachten.
 • Voor ondernemers is in het overzicht ‘Mijn aanbestedingen’ de optie toegevoegd om te sorteren op de status.

Verbeteringen 19 juni 2024

 • Op het rapportagedashboard is de rapportage Onderneming analyseren uitgebreid. Aanbestedende diensten kunnen zien hoe vaak een onderneming op een specifieke CPV-code heeft ingeschreven en hoe zich dit verhoudt tot andere ondernemingen.
 • Bij het opvoeren van een gewijzigde opdracht is de optie toegevoegd om na de selectie van een perceel gegevens over te nemen. Hierdoor hoeven aanbestedende dienst al bekende informatie niet nogmaals in te vullen.
 • De applicatie checkt voortaan ook voor aanbestedende diensten of de CPV-code van een bijkomende opdracht mogelijk onder de regeling Bevordering schone wegvoertuigen valt. Voorheen gebeurde dit alleen voor de hoofdopdracht.
 • Het registratieproces voor aanbestedende diensten en buitenlandse ondernemers is verbeterd en daarmee versneld.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 5 juni 2024

 • Per 5 juni vermelden aanbestedende diensten een postcode bij de contactpunten.
 • Het registratieproces voor buitenlandse ondernemingen is Engelstalig gemaakt.
 • De labels in de vraag & antwoord-module zijn verwijderd.
 • In berichten wordt de naam van de opdrachtgever genoemd in plaats van de aanbestedende dienst.
 • Ondernemingen kunnen mededelingen downloaden als csv-bestand.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 22 mei 2024

 • Wanneer een onderneming bij een aanbesteding onder de organisatiegegevens een vestiging selecteert, worden de bijbehorende organisatiegegevens automatisch overgenomen in de UEA-wizard.
 • Het is voor aanbestedende diensten mogelijk gemaakt om de mededelingen bij Vraag en Antwoord te downloaden als csv-bestand.

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 8 mei 2024

 • Voor ondernemers is 'Contactpersoon' bij 'Controleren organisatiegegevens' een vrij invulveld geworden. Hierdoor kan ook een contactpersoon zonder TenderNed-account opgevoerd worden.
 • Aanbestedende diensten kunnen gebruikmaken van de nieuwe functionaliteit voor het kenbaar maken van mededelingen. Mededelingen zijn onderdeel van de vraag- en antwoordmodule en worden zichtbaar op het aankondigingenplatform, dashboard van aanbestedende dienst en betrokken ondernemers, en indien gewenst de NvI.
 • Het is voor aanbestedende diensten mogelijk om het aantal beroepen dat is ingediend en de reden hiervan te publiceren in de gunning. Hiervoor zijn extra velden toegevoegd aan het gunning scherm.
 • Voor aanbestedende diensten is bij een gewijzigde opdracht het veld 'Bijgewerkte totale opdrachtwaarde voor de wijzigingen' verwijderd.
 • Aanbestedende diensten hoeven niet meer de uiterlijke termijn van kluissluiting op te voeren bij een niet-digitale onderhandeling zonder bekendmaking.
 • Voor aanbestedende diensten is de optie waarbij inschrijvingen moeten worden ingediend voor alle percelen verwijderd. De opties waarbij kan worden ingeschreven op '1 perceel' of 'meerdere percelen' blijven bestaan. 

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 24 april 2024

 • ‘Uitvragen’ is een nieuw onderdeel in het menu van lokaal beheerders van aanbestedende diensten. Op dit moment staat hier een vragenlijst voor de Europese monitoringsrapportage klaar.
 • Aanbestedende diensten kunnen voortaan bij het handmatig opvoeren van een onderneming bij een gunning de KVK-gegevens ophalen van de onderneming op basis van zijn KVK-nummer.
 • Als bij de gunning een perceel niet wordt gegund, kan de aanbestedende dienst aangeven of het perceel opnieuw wordt aanbesteed.
 • Aanbestedende diensten kunnen bij het opvoeren van een gunning nu ook de datum aangeven waarop de winnaar is gekozen.
 • Bij de procedure prijsvraag is het mogelijk gemaakt om voorgeselecteerde deelnemer(s) op te voeren.
 • Aanbestedende diensten kunnen voortaan nadere inlichtingen over de publicatie geven. Dit kan via de wizard bij ‘Aankondiging publiceren’ en bij ‘Rectificatie publiceren’.

Verder zijn er 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 10 april 2024

 • Het is voor aanbestedende diensten mogelijk gemaakt om in de applicatie te kiezen voor het gunningscriterium laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. 
 • Bij een onderhandeling zonder bekendmaking kunnen aanbestedende diensten ARW2016 als juridisch kader selecteren in TenderNed.
 • Wanneer een nieuwe aanbestedende dienst zich registreert, moet de naam en het e-mailadres van een directielid opgegeven worden. Dit om de afhandeling van de registratie te versnellen.

Verder zijn er 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 maart 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen na het openen van de kluis de volgende termijnen aanpassen en kenbaar maken aan de betrokken ondernemingen:
  - termijn voor het versturen van de (definitieve) gunningsbeslissing
  - termijn voor het publiceren van de aankondiging gegunde opdracht
 • Voor aanbestedende diensten is het mogelijk gemaakt een perceel te kopiëren. 
 • De drempelbedragen voor sociale en andere specifieke diensten (SSD) zijn in TenderNed toegevoegd

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 maart 2024

 • Het gebruik van filters in combinatie met percelen is verder geoptimaliseerd bij het zoeken naar aanbestedingen.
 • Voor aanbestedende diensten wordt de looptijd bij een raamovereenkomst niet meer getoond op het termijnenscherm. De looptijd wordt op perceelniveau weergegeven.

Verbeteringen 28 februari 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen in TenderNed voortaan eenvoudig data aanleveren aangaande de Regeling bevordering schone wegvoertuigen, ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD).
 • Voor aanbestedende diensten geldt bij het publiceren de verplichting om een NUTS-code ‘niveau 3’ op te voeren. Dit heeft betrekking op de eigen organisatiegegevens en die van de contactpunten. Bij het opvoeren van een gegunde onderneming moet de NUTS-code ook toegevoegd worden. Meer informatie vindt u in ons nieuwsbericht
 • Bij het vroegtijdig beëindigen van een aanbesteding wordt nu gevraagd om alsnog de gunning op te voeren. Bij het opvoeren van de gunning kan de aanbestedende dienst de reden voor het vroegtijdig beëindigen en het aantal inschrijvingen specificeren.
 • Voor ondernemers is het csv-bestand met berichten verrijkt met de inhoud van het bericht. Dit geldt alleen voor de berichten die via het dashboard van een aanbesteding inzichtelijk zijn.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 14 februari 2024

 • De organisatiegegevens zijn aangevuld met een NUTS-code 3. Organisaties die geen NUTS-code 3 zien staan moeten deze zelf toevoegen. Voor ondernemers geldt dat bij het versturen van een aanmelding/inschrijving de organisatiegegevens verplicht een NUTS-code 3 moet bevatten
 • Bij het opvoeren van een gunning bepaalt TenderNed automatisch de bedrijfsgrootte van de gegunde ondernemer. Dit kan omdat aan ondernemers is gevraagd de bedrijfsgrootte aan te vullen bij de organisatiegegevens in TenderNed.
 • In het geval van een inkoopcombinatie wordt de naam van de combinatie automatisch overgenomen in de berichten. Dit was al van toepassing op enkele berichten maar geldt nu voor alle relevante berichten. 

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 31 januari 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen vanaf nu een Gewijzigde opdracht publiceren bij een nationale opdracht.
 • Voor gebruikers die aan meerdere aanbestedende diensten gekoppeld zijn, is het mogelijk om onder Mijn aanbestedingen te filteren op organisatie.
 • Bij het aanmaken van een aanbesteding is het nu mogelijk om een combinatie van prijs- en kostencriteria op te geven.
 • De pdf die via de geïntegreerde UEA-wizard wordt gegenereerd, is geoptimaliseerd. Hierdoor is het aantal pagina’s van het document sterk afgenomen.
 • Als een vestiging wordt uitgenodigd voor een onderhandse procedure of onderhandeling zonder bekendmaking, komt de naam van de vestiging terug in het uitnodigingsbericht. Na het accepteren van de uitnodiging staan de gegevens van de vestiging direct in het dashboard vermeld van de onderneming. 

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 17 januari 2024

 • De eForms Defensieformulieren zijn geïmplementeerd. Aanbestedende diensten kunnen nu aanbestedingen aanmaken en publiceren met als juridisch kader Defensie en Veiligheid 2009.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 3 januari 2024

 • TenderNed maakt nu gebruik van de nieuwe drempelbedragen. Meer informatie vindt u in ons nieuwsbericht.
 • Aanbestedende diensten kunnen automatisch data in bulk exporteren met de nieuwe TenderNed API (Application Programming Interface).
 • Voor aanbestedende diensten is het Dasboard rapportages uitgebreid met een rapportage die inzicht geeft in de gunningspercentages van ondernemingen binnen uw organisatie. Op onze website vindt u een benchmark waarmee u uw rapportages op hoofdlijnen kunt vergelijken met gelijksoortige organisaties.
 • Aanbestedende diensten moeten in een vooraankondiging voortaan het contactpunt beroepsprocedures verplicht opvoeren.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl