Regeling bevordering schone wegvoertuigen nu nog eenvoudiger

Nieuws | 21 februari 2024

Aanbestedende diensten kunnen vanaf 28 februari eenvoudig in TenderNed data met betrekking tot de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD)) aanleveren. Het doel van de regeling is om de markt voor schone en energie-efficiënte voertuigen, door middel van publieke inkoop, te bevorderen.

Overheidsopdrachten waarop regeling van toepassing is

De regeling geldt voor alle aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven die overheidsopdrachten aanbesteden voor:

  • koop, huur, huurkoop of lease van wegvoertuigen
  • de inkoop van een aantal diensten waar wegvoertuigen een essentieel onderdeel van uitmaken. Deze diensten worden gespecificeerd op basis van CPV-codes (Common Procurement Vocabulary)

Minder foutgevoelig

De eForms beschikken over nieuwe velden waarin de informatie die te maken heeft met de Regeling bevordering schone wegvoertuigen specifiek wordt uitgevraagd. De nieuwe velden maken het eenvoudiger om de juiste informatie door te geven en verkleinen daarmee de kans op fouten door de gebruiker. Onder de uitgebreide kenmerken wordt gevraagd of er schone wegvoertuigen worden aanbesteed. Zo ja, dan wordt in het dashboard een extra tabblad onder Ondernemingen toegevoegd genaamd ‘Sectorale rapportages’. Hier kunt u alle informatie verder specificeren.

Milieuprestaties onderdeel van aanbesteding voor voertuigen

De Regeling bevordering schone wegvoertuigen is een initiatief van de Europese Unie (EU). De EU hoopt met de regeling de negatieve milieu-impact van het wegvervoer te verminderen en innovatie op het gebied van duurzame mobiliteit te stimuleren.

De regeling verplicht overheidsinstanties om criteria voor milieuprestaties op te nemen in hun aanbestedingen voor voertuigen. Dat betekent dat een aanbestedende dienst bij een overheidsopdracht rekening houdt met factoren zoals de uitstoot van schadelijke stoffen en het energieverbruik van een voertuig.

Bevorderen van duurzame mobiliteit

Het invullen van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen is dus niet alleen een administratieve taak. Het is ook een concrete manier waarop overheidsinstanties een verschil kunnen maken in het bevorderen van duurzame mobiliteit. Door bewust te kiezen voor voertuigen met betere milieuprestaties, werken we samen aan een schonere en groenere toekomst voor ons allemaal.

De regeling draagt ook bij aan kostenbesparing op de lange termijn. Het gebruik van milieuvriendelijkere voertuigen kan op de lange termijn kostenbesparingen opleveren door lagere brandstof- en onderhoudskosten.

Verder past de richtlijn ook bij de voorbeeldfunctie van de overheid. Door zelf het goede voorbeeld te geven, moedigt de overheid ook andere sectoren en individuen aan om over te stappen op duurzamere vervoersmiddelen. Dit kan een positieve invloed hebben op het gedrag van consumenten en bedrijven.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl