Verbeteringen TenderNed 2017

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2017 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 20 december 2017

 • Bij het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount is het invoeren van een mobiel nummer voortaan verplicht. Dit nummer moet worden bevestigd met een TAN-code per SMS.
 • Als bij een aanbesteding in voorbereiding het type opdracht wordt gewijzigd, krijgt de gebruiker voortaan een melding die hem vertelt dat bij het wijzigen van het type opdracht, de automatisch gekoppelde eisen niet meer geldig zijn en worden verwijderd.
 • Tekstuele fout hersteld. Na verplaatsen van een aanbesteding, wijzigt de titel van de button in Verplaatsing ongedaan maken.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 28 november 2017

 • De nieuwe website van TenderNed is gepubliceerd. Ook het aankondigingenplatform heeft een geheel nieuw design. De applicatie is ongewijzigd.

Verbeteringen 26 oktober 2017

 • In het dashboard van de aanbestedende dienst zijn de eisen losgekoppeld van het juridische kader dat voor een aanbesteding wordt gebruikt.
 • Voor publicatie krijgen aanbestedende diensten vanaf nu een waarschuwing te zien die hen wijst op de risico’s van het openbaren van privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie.
 • De naam van de gebruiker die namens een aanbestedende dienst documenten uploadt, wordt niet meer getoond op het aankondigingenplatform.

Verbeteringen  7 september 2017

 • Het is nu mogelijk om bij de basiskenmerken van een aanbesteding de combinatie raamovereenkomst/onderhandse procedure te selecteren.
 • Aan een onderhandse procedure is de optie toegevoegd om een elektronische veiling toe te passen.
 • Bij een onderhandse procedure is het nu mogelijk om aan te geven dat door een inkoopcombinatie wordt aanbesteed.
 • De statusnaam wanneer een onderneming de uitnodiging van een onderhandse procedure accepteert, is gewijzigd van Uitgenodigd naar Uitnodiging geaccepteerd.
 • Er zijn 4 bugs opgelost

Verbeteringen 26 augustus 2017

 • De keuze om aanbestedingsstukken wel of niet digitaal beschikbaar te stellen is vervallen. Digitaal is nu de standaard.
 • Speciale-sectorbedrijven kunnen nu in het termijnenscherm aangeven dat zij speciale eisen aan inschrijvers stellen, in verband met de vertrouwelijke aard van informatie in de aanbestedingsprocedure.
 • Bij het genereren van een planning op basis van de publicatiedatum, is het aantal keuzemogelijkheden verminderd tot de verplichte termijnen van het gekozen type procedure.
 • Bij de laagste prijs als gunningcriterium staat voortaan een vrij tekstveld. Als de aanbestedende dienst dat vraagt, kunnen ondernemingen hier een toelichting geven.
 • Veel gebuikte contactpunten kunnen voortaan automatisch als standaard worden opgenomen in iedere nieuwe aanbesteding.
 • Door een wijziging in de infrastructuur kan vanaf nu, bijvoorbeeld bij drukte, snel servercapaciteit worden bijgeplaatst.
 • Er zijn 15 bugs opgelost.

Verbeteringen 22 juli 2017

 • Bewijsdocumenten uit het bedrijfsdossier van de onderneming worden niet meer automatisch gematcht met de eisen.
 • In het dashboard van ondernemingen is een informatieveld Meer informatie toegevoegd. Hier staat de korte beschrijving, de hoeveelheid of omvang en de nadere inlichtingen met betrekking tot een opdracht.
 • Het Ondernemingsdossier kan niet langer worden gebuikt als bron van aanbestedingsdocumenten.
 • Er zijn 2 bugs opgelost

Verbeteringen 4 juli 2017

 • Bij het aanmaken van een aanbesteding staat de optie Digitaal inschrijven vanaf nu standaard aangevinkt als Ja, met TenderNed. Aanbestedende diensten kunnen dit nog wel wijzigen.
 • Op het aankondigingenplatform staat achter de sluitingsdatum van een aanbesteding nu ook het exacte tijdstip vermeld.
 • Bij een onderhandse procedure kunnen speciale-sectorbedrijven nu de aankondiging van een gegunde opdracht publiceren.
 • De procedure Innovatiepartnerschap is toegevoegd aan de te selecteren procedures.
 • Er is een correctiescherm geïmplementeerd voor aanbestedende diensten die een gewijzigde opdracht willen publiceren op een aanbesteding die voor 15 oktober 2016 is afgerond.
 • De statusomschrijving Voorlopige gunning is gewijzigd naar Voorgenomen gunning.
 • De statusnaam Ongeïnteresseerd is gewijzigd in Niet aangemeld of Niet ingeschreven
 • De spoedprocedure kan nu ook gebruikt worden bij een openbare procedure
 • Er zijn 5 bugs opgelost

Verbeteringen 17 juni 2017

 • Aanbestedende diensten hebben nu de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren.
 • In het gebruikersoverzicht kan nu worden gefilterd op actieve en niet-actieve gebruikers.
 • Het aantal beschikbare tekens onder Korte omschrijving is verminderd tot 1000. Daardoor komt het overeen met wat TED toestaat.
 • Er zijn 9 aanpassingen gedaan op de lijst met NUTS-codes, vanwege een Europese herziening.
 • Er zijn 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 2 mei 2017

 • Aanmeldingen en inschrijvingen die door verschillende ondernemingen op hetzelfde moment worden ingediend, worden voortaan asynchroon verwerkt. Dat betekent dat ze in een lijst worden gezet, en vervolgens 1-voor-1 worden verwerkt. Hierdoor kan het systeem piekbelasting beter verwerken.
 • De beperking op het invullen van het tijdstip van kluissluiting is opgeheven. Aanbestedende diensten kunnen weer vrij een datum en tijdstip kiezen.
 • De pdf die wordt gegenereerd bij het gebruiken van de UEA-module staat voortaan in de map Aanbestedingsdocumenten. Hierdoor is het ook zichtbaar op het aankondigingenplatform zonder in te loggen.

Verbeteringen 25 maart 2017

 • Deel IV, Selectiecriteria, van de UEA-module is aangepast op de Nederlandse situatie. Voortaan staat er één vinkje waarmee ondernemers verklaren dat ze voldoen aan alle geschiktheidseisen. De afzonderlijke geschiktheidseisen worden niet meer vermeld.
 • Er zijn belangrijke aanpassingen gedaan aan de functioneel-beheermodule om de applicatie robuuster te maken.
 • Er zijn 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 18 februari 2017

 • Het EU-aankondigingenformulier SF20 is nu beschikbaar. Hiermee kunnen aanbestedende diensten wijzigingen in reeds gegunde opdrachten publiceren.
 • Bij een onderhandse opdracht kunnen aanbestedende diensten nu naast de hoofdvestiging ook een nevenvestiging uitnodigen.
 • Als bij het specificeren van een raamovereenkomst de looptijd 'in jaren' wordt opgegeven, dan wordt dit automatisch omgerekend naar maanden. Dit omdat in de publicatie alleen maanden worden getoond.
 • Er zijn 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 21 januari 2017

 • Aanbestedende diensten kunnen nu een lopende onderhandse aanbesteding verplaatsen naar Afgerond, als er geen inschrijvingen zijn ontvangen voor de deadline.
 • Aanbestedende diensten kunnen nu aangeven op hoeveel, en welke percelen ondernemers kunnen inschrijven.
 • Ondernemers kunnen nu voor minder percelen inschrijven dan waarvoor ze zijn uitgenodigd.
 • E zijn 7 bugs opgelost.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl