Bijna de helft van de voorlopige gunningsbeslissingen vertraagd

Nieuws | 29 juni 2023

Aanbestedende diensten halen vaak niet de opgegeven planning voor het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing, blijkt uit analyse van de TenderNed-data. Uitstel kan nadelige gevolgen hebben voor inschrijvers. Bij stijgende (kost)prijzen kunnen zij hun offerte hier gedurende de gestanddoeningstermijn bijvoorbeeld niet op aanpassen.

Conclusies

 • Bij bijna de helft van de aanbestedingen wordt de voorlopige gunningsbeslissing later bekendgemaakt dan in de laatste versie van de planning is opgenomen.
 • Ten opzichte van de oorspronkelijke planning wordt ruim 55% van de voorlopige gunningsbeslissingen later bekendgemaakt.
 • Ministeries zijn vaker te laat dan andere type organisaties.

Uitgangspunten analyse

 • We gaan na hoe vaak de termijn voor het bekendmaken van de voorlopige gunningsbeslissing wordt overschreden. Door mogelijke bezwaarprocedures kan de definitieve gunningsbeslissing later plaatsvinden dan in de planning is aangegeven. Vandaar dat we kijken naar de voorlopige gunningsbeslissing.
 • De voorlopige gunningsbeslissing vergelijken we met de planning. Is de planning gedurende de looptijd van de aanbesteding aangepast, dan gebruiken we de laatste versie van de planning (zoals in de laatste rectificatie kenbaar is gemaakt).
 • Onder rectificatie verstaan we in deze analyse ook correcties van niet-openbare procedures (die niet als rectificatie gepubliceerd worden).
 • We kijken alleen naar aanbestedingen die via TenderNed zijn uitgevoerd.

Voorlopige gunningsbeslissing versus planning

 • Iets minder dan de helft van de voorlopige gunningsbeslissingen wordt later bekendgemaakt dan in de laatste rectificatie is aangegeven. In 2021 en 2022 is dat percentage zelfs hoger dan in de jaren daarvoor.
 • Bij bijna 20% van de aanbestedingen wordt de voorlopige gunningsbeslissing eerder bekendgemaakt dan gepland.

Duur van de vertraging

Nu we weten dat bijna de helft van de voorlopige gunningsbeslissingen wordt uitgesteld, is het een logische vervolgvraag hoeveel later dit dan is.

 • In iets meer dan de helft van de gevallen komt de voorlopige gunningsbeslissing maximaal een week later.
 • Bij bijna 15% is de voorlopige gunningsbeslissing meer dan een maand later bekendgemaakt.

Voorlopige gunningsbeslissing per type aanbestedende dienst

Natuurlijk zijn we ook benieuwd of er verschillen zijn tussen typen aanbesteden diensten als het op planvermogen aankomt.

 • Kijken we naar de periode 2020-2022, dan valt op dat vooral ministeries de eigen planning niet halen. In ruim 56% van de gevallen wordt de voorlopige gunningsbeslissing later bekendgemaakt dan in de planning van de laatste rectificatie is opgenomen.
 • Ook provincies zijn in meer dan de helft van de gevallen later dan gepland.
 • Waterschappen doen het relatief het best, bijna 60% daarvan is op tijd.

Gunningsbeslissing versus oorspronkelijke planning

Tot nu toe hebben we gekeken naar de planning, zoals die in de laatste rectificatie stond. Zolang  wijziging in de planning tijdens de looptijd van de aanbesteding bekend worden gemaakt, kunnen ondernemers daarop inspelen. Meer tijd kan hen helpen een betere inschrijving te doen.

Toch vinden we het zinvol te kijken naar de planning zoals die in de aankondiging van opdracht staat. Als we de rectificaties even buiten beschouwing laten en alleen kijken naar de oorspronkelijke planning, dan zegt dat iets over het inschattingsvermogen van aanbestedende diensten om bij de start van de aanbesteding in te schatten hoe lang het aanbestedingsproces duurt.

Meer dan de helft van de voorlopige gunningsbeslissingen wordt later bekendgemaakt vergeleken met de eerste planning. In een meerderheid van de aanbestedingen wordt de oorspronkelijke planning dus niet gehaald.

Gevolgen voor ondernemers

Voor ondernemers kan uitstel van de gunningsbeslissing vervelende consequenties hebben:

 • Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat inkoopprijzen stijgen. Ondernemers kunnen hun ingediende offerte hier niet op aanpassen.
 • Ondernemers houden personeel vrij voor het uitvoeren van de opdracht. Het uitstellen van de voorlopige gunningsbeslissing heeft gevolgen voor de volledige personeelsplanning.

3 ergernissen van ondernemers

Ondernemers ervaren het uitblijven van de gunningsbeslissing als een grote ergernis. Aan de hand van data gaan we na hoe vaak dergelijke situaties zich voordoen. In de vorige editie bekeken we in hoeverre aanbestedende diensten rekening houden met schoolvakanties in de aanbestedingsplanning. In de komende editie duiken we in de wettelijke termijnen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl