De rechtsvorm van aanbestedende diensten is gewijzigd

Nieuws | 28 september 2023

De rechtsvorm van aanbestedende diensten is gewijzigd door de in gebruik name van de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) op 27 september.

Gewijzigde rechtsvorm

Voor alle aanbestedende diensten die geregistreerd staan op TenderNed is een nieuwe rechtsvorm vastgesteld. Dit kan automatisch gebeurd zijn of nadat de aanbestedende dienst benaderd is met de vraag welke rechtsvorm op hen van toepassing is.

Aanbestedende diensten vinden hun rechtsvorm in TenderNed bij Organisatie > Gegevens > Type aanbestedende dienst. Is de rechtsvorm onjuist, dan kan de lokaal beheerder dit zelf aanpassen. Voor de bepaling van de rechtsvorm kan de aanbestedende dienst advies inwinnen bij een jurist.

Type rechtsvormen eForms

Centrale overheidsinstantie

Dit betreft de Rijksoverheid en alle diensten die onder de Rijksoverheid vallen, zoals ministeries, rijksdiensten, agentschappen en autoriteiten.

Regionale of plaatselijke instantie

Decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies of waterschappen.

Publiekrechtelijke instelling

Een publiekrechtelijke instelling is (volgens artikel 2 lid 1 sub 4 Richtlijn 2014/24 en artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012) iedere instelling:

 1. die is opgericht met het doel om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van commerciële of industriële aard;
 2. die rechtspersoonlijkheid bezit;
 3. en die:
  • merendeels door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen wordt gefinancierd;
  • of die wat betreft haar beheer onder toezicht van deze instanties of lichamen staat;
  • of die een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan heeft waarvan de leden voor meer dan de helft door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

Van een publiekrechtelijke instelling is sprake wanneer wordt voldaan aan onderdelen 1 en 2 en aan ten minste één van de drie genoemde afhankelijkheden van onderdeel 3.                       

Voorbeelden: scholen, universiteiten, academische ziekenhuizen, maar ook ZBO’s zoals Staatsbosbeheer.

Overheidsonderneming

Bedrijf waarop aanbestedende diensten rechtstreeks of middellijk een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften. Overheidsondernemingen zijn bedrijven die niet kwalificeren als publiekrechtelijke instelling en vallen binnen het speciale sector-regime. Hieronder vallen openbaarvervoerbedrijven zoals de NS, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en havenbedrijven.

Entiteit met bijzondere of uitsluitende rechten

De entiteiten met een bijzonder of uitsluitend recht, niet zijnde overheidsondernemingen, zijn actief in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten: de speciale sectoren. Hieronder vallen de entiteiten die niet kwalificeren als publiekrechtelijke instelling.

Een uitsluitend recht is volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan één onderneming wordt verleend. Voor die enkele onderneming wordt het recht voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of activiteit uit te oefenen.

Een bijzonder (of alleen)recht is vergelijkbaar met een uitsluitend recht, maar in plaats van aan één onderneming, wordt het recht aan een beperkt aantal ondernemingen verleend. 

Voorbeelden: Prorail, RET of HTM.  

Europese instelling / Europees agentschap of internationale organisatie

De Europese Unie heeft zeven instellingen:

 • Europees Parlement
 • Europese Raad
 • Raad van de Europese Unie
 • Europese Commissie
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Europese Centrale Bank
 • Europese Rekenkamer    

Een agentschap van de Europese Unie is een orgaan dat krachtens het Europees recht is opgericht om één specifieke taak te verrichten. Het woord agentschap zit niet altijd in de benaming; ze worden soms centrum, instituut, stichting, bureau of autoriteit genoemd.

Voorbeelden: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), European Police Office (Europol), Eurojust.

Een internationale organisatie is een organisatie die zich over minstens drie landen uitstrekt. Een internationale organisatie wordt altijd opgericht op basis van een verdrag of een akkoord dat door de leden aanvaard en ondertekend wordt. Een internationale organisatie bezit rechtspersoonlijkheid, valt onder de regels van het internationaal recht en kan akkoorden afsluiten met staten of andere organisaties.

Voorbeelden: Internationaal Strafhof (ICC), OPCW, International gerechtshof, ESTEC.

Organisatie die een door een aanbestedende dienst gesubsidieerde opdracht gunt

Dit type rechtsvorm betreft een organisatie die een aanbestedingsplicht heeft die voortvloeit uit de subsidievoorwaarden van een subsidie die aan de betreffende organisatie is toegekend.

Contractant op defensiegebied

Dit type rechtsvorm is van toepassing op formulier 22. Dit formulier wordt gebruikt wanneer er sprake is van onderaanneming bij een Defensieopdracht. 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl