Gebruiksvoorwaarden

26-02-2024: De gebruiksvoorwaarden van TenderNed zijn herzien. Lees deze voorwaarden goed door voordat u (de website van) TenderNed gaat gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het elektronisch systeem van aanbesteden. Aanbestedende Diensten zijn wettelijk verplicht TenderNed te gebruiken voor het publiceren van aankondigingen en kunnen TenderNed gebruiken voor elektronisch aanbesteden. TenderNed is verwerker uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor deze gegevens. De AVG bepaalt daarnaast dat TenderNed ten aanzien van persoonsgegevens in documenten van Gebruikers - die geüpload worden in het systeem – ook als verwerker gezien kan worden. Daarom bevatten deze gebruiksvoorwaarden tevens de voorwaarden die betrekking hebben op die specifieke wijze van verwerken.

Doordat sprake is van een wettelijke plicht om TenderNed te gebruiken kan volstaan worden met het aanvaarden van deze voorwaarden.  

NOU (beheerorganisatie TenderNed) behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Gebruikers ontvangen een melding als de gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn, opdat zij deze expliciet kunnen aanvaarden.

Inhoud van deze pagina

Inleiding

 1. Definities
 2. Gebruikstoepassingen TenderNed
 3. Aanvaarding en toepassing gebruiksvoorwaarden
 4. Gebruikersaccount en bevoegdheden
 5. Naleving Aanbestedingswet 2012
 6. Publicatie aankondigingen
 7. Gegevensuitwisseling
 8. Externe links
 9. Informatiebeveiliging
 10. Privacyverklaring en bescherming persoonsgegevens
 11. Storingen
 12. Sluiten en openen van de kluis
 13. Archiefbeheer
 14. Aansprakelijkheid
 15. Cookieverklaring
 16. Intellectuele eigendomsrechten
 17. Rechtskeuze en forumkeuze
 18. Vragen of klachten

Inleiding

Lees deze voorwaarden en de helpfunctie van het systeem goed door voordat u (de website van) TenderNed gaat gebruiken.

Voor het eerste gebruik van het elektronisch systeem voor aanbesteden dient u zich te registreren. NOU (beheerorganisatie TenderNed) behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden en de helpfunctie aan te passen. Gebruikers ontvangen een melding als de gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn, opdat zij deze expliciet kunnen aanvaarden. Raadpleeg de helpfunctie regelmatig om op de hoogte te blijven van veranderingen in het elektronisch systeem.

1. Definities

Aanbestedende Dienst

Iedere entiteit die een plicht tot aanbesteden heeft op basis van de Aanbestedingswet 2012

Data Alle gegevens en content van wat voor aard dan ook als geleverd, gecreëerd en/of verkregen door een Aanbestedende Dienst of door een Onderneming
Gebruiker Eenieder die zich geregistreerd heeft voor het online systeem voor aanbesteden.
Onderneming

Een ondernemer, als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

Organisatie De organisatie (Onderneming of Aanbestedende Dienst) die als zodanig in TenderNed is geregistreerd en geactiveerd.
Persoonsgegevens in TenderNed

De persoonsgegevens die door een Gebruiker in de applicatie worden ingevoerd, te weten gebruikersnaam, aanhef, naam, e-mailadres en (indien de Gebruiker verbonden is met een Organisatie) adres van de organisatie, zakelijk e-mailadres en zakelijk mobiele nummer.

Persoonsgegevens in documenten in TenderNed

De persoonsgegevens die in documenten staan die in TenderNed geüpload worden.

 

NOU NOU Nationale Opgave en Uitvoeringsregie is de beheerorganisatie van TenderNed. NOU maakt onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Verwerker TenderNed, vanuit een wettelijke taak.
Verwerkingsverantwoordelijke

Ten aanzien van de persoonsgegevens in TenderNed is de minister van Economische Zaken en Klimaat de verwerkingsverantwoordelijke.

Ten aanzien van de persoonsgegevens in de documenten in TenderNed is de betreffende Gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de inhoud.

2. Gebruikstoepassingen TenderNed

TenderNed bestaat uit een openbare website www.tenderned.nl alsmede een elektronisch systeem voor aanbesteden. Beide zijn in beheer bij NOU Nationale Opgave en Uitvoeringsregie. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het elektronisch systeem voor aanbesteden. Lees de gebruiksvoorwaarden en de helpfunctie goed door voordat u het elektronische systeem van aanbesteden gaat gebruiken.

Openbare website

Eenieder heeft via de website www.tenderned.nl vrij toegang tot publicaties van aankondigingen van opdrachten en gunning en tot informatie over (elektronisch) aanbesteden in het algemeen en over het gebruik van TenderNed in het bijzonder.

De openbare gegevens uit de aankondigingen zijn tevens beschikbaar als dataset. De gegevens worden elk halfjaar aangevuld.

TenderNed maakt gebruik van TenderTrends. TenderTrends is een model dat op basis van ingevoerde zoekwoorden en filters relevante aanbestedingen zoekt en hiervan openbare data toont.

Elektronisch systeem voor aanbesteden

Het elektronisch systeem voor aanbesteden is onder meer geschikt om aankondigingen te publiceren en volledig elektronisch aan te besteden. Alleen Aanbestedende Diensten zijn gerechtigd om aanbestedingen te laten verlopen via TenderNed. Inschrijvende Ondernemingen dienen hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes dan via het elektronische systeem voor aanbesteden in. Om gebruik te kunnen maken van het elektronisch systeem voor aanbesteden dient u zich te registreren.

3. Aanvaarding en toepassing gebruiksvoorwaarden

Met de registratie in het elektronische systeem voor aanbesteden van TenderNed aanvaardt de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

4. Gebruikersaccount en bevoegdheden

Een Gebruiker kan aankondigingen plaatsen of een inschrijving of aanmelding indienen als hij beschikt over een gebruikersaccount dat gekoppeld is aan een geactiveerde organisatie.

Een Gebruiker die niet is gekoppeld aan een geactiveerde organisatie kan een interesseprofiel aanmaken. De gebruiker kan zich per e-mail laten attenderen op nieuwe aankondigingen die voldoen aan dit interesseprofiel en op wijzigingen in aanbestedingen waarvan hij op de hoogte wil blijven.

Een Onderneming is geactiveerd zodra deze geregistreerd is door middel van eHerkenning. Een gebruiker kan zich koppelen aan een actieve onderneming door middel van eHerkenning. Meer over eHerkenning en TenderNed.

Een Aanbestedende Dienst is geactiveerd zodra deze na registratie in het elektronisch systeem voor aanbesteden van TenderNed de toegezonden activeringscode heeft gebruikt.

Organisaties dragen er zorg voor dat het gebruik van het elektronisch systeem voor aanbesteden uitsluitend geschiedt door personen die gevolmachtigd dan wel gemandateerd zijn om een of meer taken uit te voeren. TenderNed controleert niet of geregistreerde gebruikers daadwerkelijk rechtsgeldig gevolmachtigd of gemandateerd zijn en over de gebruikersrechten mogen beschikken.

Bij oneigenlijk gebruik van een gebruikersaccount behoudt TenderNed zich het recht voor dit gebruikersaccount te blokkeren.

TenderNed adviseert na registratie de gebruikersgegevens zorgvuldig te bewaren en het wachtwoord regelmatig te wijzigen.

5. Naleving Aanbestedingswet 2012

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze toepassen van de Aanbestedingswet 2012.

6. Publicatie aankondigingen

TenderNed draagt automatisch zorg voor de verplichte publicatie van aankondigingen op het online Publicatieblad van de Europese Unie, Tenders Electronics Daily (TED). Een aanbestedende dienst mag niet rectificeren totdat de publicatie op TED is gepubliceerd. Bij het vrijwillig bekendmaken van (nationale) opdrachten kan de aanbestedende dienst handmatig in het elektronische aanbestedingssysteem aangeven dat publicatie op TED gewenst is.

7. Gegevensuitwisseling

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij via TenderNed plaatsen en uitwisselen. TenderNed verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens van de gebruikers niet. TenderNed is geen partij bij aanbestedingen die op TenderNed zijn gepubliceerd, heeft geen inzicht in de inhoud van de documenten die door een Gebruiker in het systeem geüpload worden en is ook geen partij bij overeenkomsten die volgen uit gepubliceerde aanbestedingen.

8. Externe Links

Op TenderNed staan links naar websites van organisaties die geheel onafhankelijk van TenderNed opereren. TenderNed is niet verantwoordelijk voor de werking van deze websites noch voor de daarop vermelde informatie.

9. Informatiebeveiliging

TenderNed spant zich maximaal in om de kwaliteit van de informatiebeveiliging te borgen. TenderNed kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. TenderNed voldoet aan de ISO 27001 standaard met betrekking tot informatiebeveiliging.

TenderNed doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen maar kan niet garanderen dat de website en het elektronisch systeem te allen tijde virusvrij zullen zijn. TenderNed gaat ervan uit dat de Gebruiker zelf ook beveiligingsmaatregelen neemt.

10. Privacyverklaring en bescherming persoonsgegevens

TenderNed verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens (zowel van Gebruikers als van Organisaties) slechts voor de gebruikstoepassingen zoals beschreven onder punt 2 van deze voorwaarden en om de dienstverlening te optimaliseren. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk ter ondersteuning van de betreffende wettelijke taken, waaronder het publiceren en het elektronisch aanbesteden via TenderNed alsmede het beantwoorden van vragen. Aan derden worden geen gegevens verstrekt, wordt geen toegang gegeven tot gegevens en worden geen gegevens ter inzage gegeven, behoudens voor zover wettelijke bepalingen, zoals bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur of een rechterlijke uitspraak, daartoe noodzaken. TenderNed zal de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken, noch om die reden aan derden verstrekken.  

TenderNed bewaart persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers alleen zolang en voor zover dit voor het gebruik, de wettelijke taken en de werking van TenderNed noodzakelijk is.

De rechten van de Gebruiker

Aan elke Gebruiker wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in de persoonsgegevens die worden verwerkt door TenderNed. Gebruikers kunnen hun eigen persoonsgegevens wijzigen en aanvullen.

Een verzoek tot verwijdering kan worden ingediend via e-mail. Aan een verzoek tot verwijdering kan alleen gehoor worden gegeven indien dit technisch mogelijk is en niet in strijd is met de taken van TenderNed, waaronder het bevorderen van de naleving van de Aanbestedingswet en de betreffende Gebruiker nimmer actief deelgenomen heeft in een aanbesteding. Onder actief deelnemen wordt in ieder geval het zenden van berichten via TenderNed naar een Aanbestedende dienst verstaan.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in TenderNed, met uitzondering van die gegevens die in documenten staan die door een Gebruiker in TenderNed worden geüpload. TenderNed staat ten aanzien van de registratie van Gebruikers in het elektronisch systeem voor aanbesteden ingeschreven in het Meldingenregister van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder nummer M-1631. Bij een inbreuk op de beveiliging dat leidt tot een datalek van persoonsgegevens geregistreerd in TenderNed, zal TenderNed onverwijld melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij de Gebruiker(s) van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Dit conform de Wet meldplicht datalekken. Als een Gebruiker, een Onderneming of een Aanbestedende Dienst een datalek ontdekt, dan rust ook op deze partijen de verplichting om het datalek te melden bij de AP en bij TenderNed. TenderNed meldt een datalek tevens bij het National Cyber Security Centrum.

Op grond van haar publieke taak genereert en publiceert TenderNed data met behulp van de informatie die in de aanbestedingen in het elektronische systeem van aanbesteden wordt ingevoerd. TenderNed maakt daarbij gebruik van de KvK-registratie. Indien in uw (handels)naam tevens uw persoonsnaam voorkomt, wijzen wij u erop dat deze naam via de publicaties op TenderNed openbaar wordt gemaakt. Mocht u dit niet willen, dan kunt u uw organisatiegegevens in TenderNed aanpassen.

Beperking verantwoordelijkheid van TenderNed als verwerker ten aanzien van door Gebruikers in het systeem geüploade documenten.

TenderNed heeft geen inzicht in de documenten die door Gebruikers in het systeem worden opgeslagen. Gebruikers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de door hen in TenderNed ingevoerde informatie en data en documenten voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien TenderNed attent wordt gemaakt op een datalek, zal zij hiervan onverwijld melding maken bij de Gebruiker(s) die de betreffende documenten hebben geüpload en aan de AP.

11. Storingen

De website en het elektronisch systeem voor aanbesteden zijn met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. TenderNed biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het elektronisch systeem voor aanbesteden. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. TenderNed zal in geval van storing onmiddellijk of zo spoedig mogelijk de Gebruiker informeren over de (tijdelijke) niet beschikbaarheid van TenderNed via Servicedesk TenderNed, de website van TenderNed, X of anderszins.

Als het elektronisch systeem voor aanbesteden niet beschikbaar is kort voor het verstrijken van een uiterste termijn, waardoor betrokken ondernemingen niet tijdig een aanmelding of inschrijving kunnen doen, ontvangen aanbestedende diensten en de betreffende ondernemingen een bericht van storing. Een aanbestedende dienst kan op eigen verzoek in staat worden gesteld om de uiterlijke termijn voor aanmelding of inschrijving te verlengen. Als een aanbestedende dienst voor een verlenging kiest, dan ontvangen de aanbestedende dienst en de betreffende ondernemingen automatisch bericht.

TenderNed verzoekt gebruikers storingen te melden aan de servicedesk van TenderNed (via e-mail). Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om betrokken ondernemingen tijdig en adequaat te informeren over de eventuele consequenties van storingen voor het (elektronische) aanbestedingsproces.

Van Ondernemingen wordt verwacht dat zij niet wachten tot het laatste moment om in te schrijven. Nemen zij dit risico toch, dan zijn Ondernemingen zelf verantwoordelijk indien hun aanmelding of inschrijving niet aan de formele vereisten voor inschrijving voldoet.
 
Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen internetverbinding en telefoonaansluiting.

Meer informatie:

12. Sluiten en openen van de kluis

Het elektronisch systeem voor aanbesteden slaat alle door een Gebruiker verstuurde documenten en gegevens op in een versleutelde virtuele kluis. Aanbestedende Diensten kunnen een aanmelding of inschrijving slechts inzien na afloop van de uiterlijke termijn van aanmelding of inschrijving. Ondernemingen kunnen tot het moment dat de kluis sluit een aanmelding of inschrijving wijzigen door de oorspronkelijke aanmelding of inschrijving in te trekken en een nieuwe aanmelding of inschrijving te doen.

13. Archiefbeheer

Een Gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn eigen gegevens die in het elektronisch systeem voor aanbesteden zijn ingevoerd. TenderNed behoudt zich het recht voor om, nadat een aanbestedingsprocedure is afgerond, de gegevens op enig moment van de servers van TenderNed te verwijderen. In voorkomend geval zal TenderNed de Gebruiker in kennis stellen en in staat stellen de gegevens te archiveren. De archiveringsplicht van Aanbestedende Diensten die voortvloeit uit de Archiefwet 1995 rust te allen tijde bij de Aanbestedende Diensten.

14. Aansprakelijkheid

Ten aanzien van geregistreerde gebruikers:

TenderNed verifieert niet de identiteit van een gebruiker noch of deze gemandateerd dan wel gevolmachtigd is om namens een organisatie op te treden. Aanbestedende diensten en ondernemingen dienen hierop zelf toe te zien. TenderNed is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van gebruikersrechten. De verantwoordelijkheid om (elektronische) handtekeningen te controleren op geldigheid rust te allen tijde bij de gebruikers.

Ten aanzien van inhoud:

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij in TenderNed plaatsen. TenderNed verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan niet en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die als gevolg daarvan optreedt.

Ten aanzien van informatiebeveiliging:

TenderNed spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. TenderNed kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. TenderNed is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van eventuele inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade.

Ten aanzien van virussen op de servers van TenderNed:

TenderNed doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn. Het gebruik van TenderNed kan in geen geval leiden tot aansprakelijk voor de directe of indirecte schade bij Gebruikers ten gevolge van virussen.

Ten aanzien van storingen:

De openbare website en het elektronisch systeem voor aanbesteden zijn met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. TenderNed biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en het elektronisch systeem voor aanbesteden. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. Iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade ten gevolge van een (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website TenderNed en/of het elektronische systeem voor aanbesteden wordt door TenderNed uitdrukkelijk uitgesloten.

Ten aanzien van archiefbeheer:

De verplichtingen van Aanbestedende Diensten die voortvloeien uit de Archiefwet 1995 rusten te allen tijde bij de Aanbestedende Diensten. TenderNed is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichtingen door een Aanbestedende Dienst.

Ten aanzien van privacy:

TenderNed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een datalek dat geconstateerd wordt in documenten van een Organisatie die in TenderNed geüpload zijn. 

15. Cookieverklaring

Voor de website van TenderNed worden binnen het gestelde wettelijke kader cookies gebruikt voor het inloggen op het elektronische systeem voor aanbesteden. Een cookie (of technisch equivalent) is een klein (tekst)bestand dat door een website op uw computer wordt gezet en waarin persoonlijke instellingen kunnen worden bewaard. Uitschakelen van cookies, bijvoorbeeld met behulp van browserinstellingen, heeft negatieve impact op de werking van TenderNed en geschiedt dan ook op eigen risico van de gebruiker.

TenderNed is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade ten gevolge van het gebruik van cookies. Voor cookies van derden is TenderNed niet verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid. TenderNed wijst u op de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw internetbrowser.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de site veiliginternetten.nl van het National Cyber Security Centrum.

16. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot TenderNed, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief merknaam TenderNed en domeinnaam TenderNed) en overige materialen, berusten bij de Staat der Nederlanden. Het gebruik van het beeldmerk of andere rechten is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van NOU, de beheerorganisatie van TenderNed.

17. Rechtskeuze en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

18. Vragen of klachten

Vragen en aanvullende informatie

Heeft u een vraag over TenderNed? Bekijk dan de informatie voor aanbestedende diensten en voor ondernemingen op de website, de helpfunctie in het elektronisch systeem voor aanbesteden (menu rechtsboven als u bent ingelogd) of neem contact op via e-mail.

Servicedesk TenderNed

De servicedesk TenderNed is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het gratis nummer 0800-8363376 of via e-mail.

Klachten

Heeft u een klacht over de werking van het systeem of over onze dienstverlening? Dan ontvangen wij deze graag schriftelijk. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal, waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Voor een goede afhandeling is het van belang dat u uw klacht indient via dit formulier en expliciet aangeeft dat het om een klacht gaat. TenderNed streeft snelle klachtenafhandeling na en informeert u over de verwachte afhandeltijd.

Terms of use TenderNed may 2024

You can also read the TenderNed Terms of use in English.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl