Toegankelijkheid

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom werken we aan onze toegankelijkheid. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Bijvoorbeeld ook door mensen met een (visuele) beperking. We maken onze site toegankelijk door onder andere begrijpelijk taalgebruik, voldoende contrast in de tekst en de juiste technische instellingen en coderingen. Dat laatste is belangrijk bij het gebruik van voorleessoftware en brailleregels.

Wij werken continu aan de toegankelijkheid van onze website. Bijvoorbeeld:

  • we hebben (bijna) alle technische tekortkomingen laten repareren door onze leverancier
  • we hebben teksten met te weinig contrast aangepast, bijvoorbeeld oranje omgezet naar zwart
  • we hebben een nieuwe videospeler geïnstalleerd
  • we hebben pdf’s omgezet naar webpagina’s
  • we hebben onze handleidingen herschreven en opnieuw gestructureerd
  • we gebruiken bij alle teksten de juiste html-codes bij koppen, vet en cursief
  • we voorzien afbeeldingen van de correcte alt-teksten

Toegankelijkheidsonderzoek 

Tenderned.nl bestaat uit uit 3 onderdelen:

  • Website op basis van Drupal 9
  • Aankondigingenplatform
  • Aanbestedingsapplicatie (inloggen)

2021: toegankelijkheidsonderzoek website 

Om de toegankelijkheid van onze website te controleren lieten we in februari 2021 een toegankelijkheidsonderzoek doen door Stichting Accessibility. Met steekproeven is gekeken of iedereen onze website kan gebruiken. Uit deze steekproef bleek dat dit nog niet voor alle pagina’s geldt (status B). De geconstateerde afwijkingen zijn inmiddels door ons opgelost.

Bekijk het onderzoeksrapport van 2021.

2022: toegankelijkheidsonderzoek website en aankondigingenplatform

In augustus 2022 onderzocht Stichting Accessibility onze website inclusief het aankondigingenplatform. Opgemerkt werd dat zichtbaar is dat we veel aandacht aan de toegankelijkheid hebben geschonken. Wel zijn nieuwe verbeterpunten naar voren gekomen. De uitkomst van het onderzoek is opnieuw status B. Wij zijn hard aan de slag met de verbeterpunten en werken eraan om alle pagina’s van de websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Bekijk het onderzoeksrapport van 2022.

2023: toegankelijkheidsonderzoek applicatie

In de eerste helft van 2023 laten we de aanbestedingsapplicatie onderzoeken door Stichting Accessibility om te toetsten hoe (on)toegankelijk de applicatie is. Onze ontwikkelcapaciteit gaat de komende periode echter grotendeels op aan (bedrijfs)kritische wettelijke verplichtingen, zoals de implementatie van de eForms. 

Toegankelijkheidsverklaring

We hebben onze toegankelijkheidsverklaring op 3 januari 2023 bijgewerkt in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. Omdat de aanbestedingsapplicatie nog niet is onderzocht, is de status van de toegankelijkheidsverklaring C. De status wijkt hierdoor af van de B-status in de onderzoeksrapporten van 2021 en 2022.

Onevenredige last applicatie

De applicatie is een (bedrijf)kritische applicatie. Er zijn zo’n 360 schermen en ongeveer 460.000 coderegels. Het volledig toegankelijk maken van de applicatie vraagt om een enorme investering. De investering is zo groot dat deze niet in verhouding staat tot de winst. Hierdoor is er sprake van een onevenredige last.

Documenten van derden op het aankondigingenplatform

Aanbestedende diensten publiceren veel openbare documenten in hun aanbestedingen. TenderNed controleert deze niet op toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanbestedende diensten. Wij wijzen hen hier wel op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via ons contactformulier

Loopt u tegen problemen aan omdat een pagina niet toegankelijk is? U bent welkom op ons kantoor in Assen of in Den Haag voor een baliebezoek. Meldt u aan via het contactformulier en kies voor het onderwerp 'baliebezoek'.

Bent u ontevreden, dan kunt u uw klacht indien bij Logius via het Meldpunt ontoegankelijke overheidswebsites en apps.

Zie ook

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl