Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren: Regio Randstad Zuid - Willemsspoortunnel aanpassing voeding en verlichting K-006608 - ProRail B.V.

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren

Werken

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
ProRail B.V.
Nationale identificatie:
381962604
Postadres:
Moreelsepark 3
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3511 EP
Land:
NL
Contactpersoon:
Monique Jacobs
Telefoon:
-
E-mail:
aanbestedingen@prorail.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e75461765ae2dccd0e7c93c128b3a0be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
via TenderNed
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
aanbestedingen@prorail.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.prorail.nl/leveranciers
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e75461765ae2dccd0e7c93c128b3a0be

het volgende adres:

Officiële benaming:
via TenderNed
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
aanbestedingen@prorail.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.prorail.nl/leveranciers
Adres van het kopersprofiel:
-

I.6) Hoofdactiviteit

  • Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Regio Randstad Zuid - Willemsspoortunnel aanpassing voeding en verlichting K-006608

Referentienummer: K-006608

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De scope betreft de realisatie van de werkzaamheden op het gebied van Verlichting en Voedingen in de Willemsspoortunnel:

1. Implementeren van nieuwe vluchtwegverlichting, zowel in de gesloten tunnelbuizen als in de toeritten en trapopgangen;

2. Vernieuwen en/of aanbrengen van de vluchtweg aanduidingen, statisch en dynamisch;

3. Ten behoeve van 1. en 2., het aanleggen van nieuwe bekabeling en voedingsverdeling t.b.v. de verlichting.

4. Het vervangen of reviseren van de huidige Noodstroom Aggregaten.

Het contract wordt in 2 percelen uitgevraagd. De 2 percelen zullen aan 1 ON gegund worden. Reden voor de opdeling is vanwege het risico dat de oplevering van het aanbestedingsdossier van perceel Voedingswerkzaamheden mogelijk niet gereed is op het moment van het versturen van de uitnodiging tot inschrijving dan wel het daarop volgende nota moment. Wanneer die situatie zich voor zal doen zal besloten worden dat perceel niet uit te vragen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Deel I Verlichtingwerkzaamheden

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

n.v.t.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: CO2-Prestatieladder
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/12/2017
Einde: 31/07/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdossier

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Deel II Voedingswerkzaamheden (NSA)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

n.v.t.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: CO2-Prestatieladder
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/12/2017
Einde: 31/07/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdossier

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingscriteria,

- Maatschappelijke geschiktheid

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische en organisatorische bekwaamheid; Taal,

- Technische en organisatorische bekwaamheid; Kwaliteit,

- Technische en organisatorische bekwaamheid; Veiligheid VCA,

- Technische en organisatorische bekwaamheid; Ervaringseis 1

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname

Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen

-

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 21/08/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: 11/09/2017

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Postadres:
-
Plaats:
Utrecht
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
procurement@prorail.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
https://www.prorail.nl/leveranciers
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06/07/2017Zoeken

Zoek formulier

Service