Aankondiging van een opdracht: ROAD2017 - Aanschaf datacentermiddelen - IUC-Noord

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
IUC-Noord
Nationale identificatie:
50973029
Postadres:
Cascadeplein 2
Plaats:
Groningen
NUTS-code:
NL
Postcode:
9726 AD
Land:
NL
Contactpersoon:
Lourens Wijnen
Telefoon:
+31 505998884
E-mail:
categoriedatacenters@iuc-noord.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.iuc-noord.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=51637

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=51637

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ROAD2017 - Aanschaf datacentermiddelen

Referentienummer: CAT-EURAAN-LW-IUCN16100183-ROAD2017

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
30211500 - Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. De aanbesteding is opgedeeld in Perceel 1: Ministerie VenJ en Perceel 2: Tweede Kamer. ROAD2017 vormt de opvolging van de huidige VenJ raamovereenkomsten, 'Levering Hardware en daaraan gerelateerde Dienstverlening' en 'Levering Hardware Onderhoud en Support, inclusief  'Optionele Dienstverlening' (hierna: VenJ ROK). De huidige VenJ ROK expireert op 23 april 2017.

De Tweede Kamer heeft ter opvolging van de 'ROK EASI2010 Cluster Rekencentrum Hardware' behoefte aan een overeenkomst waarbinnen zij datacentermiddelen af kan nemen. 

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 130 900 000,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Ministerie VenJ

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
30211500 - Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32400000 - Netwerken
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32413100 - Netwerkrouters
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32421000 - Netwerkbekabeling
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32422000 - Netwerkcomponenten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48821000 - Netwerkservers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48820000 - Servers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48823000 - Bestandsservers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
51611100 - Installatie van hardware
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
72100000 - Advies inzake hardware
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
72110000 - Advies inzake hardwarekeuze
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

Het ministerie van VenJ ondergaat, net als de gehele Rijksoverheid, een transitie. Alle Deelnemers aan deze aanbesteding maken deel uit van deze rijksbrede ontwikkeling.

Deze ontwikkeling houdt onder meer in dat gewerkt wordt aan  verdere bundeling en efficiency in de bedrijfsvoering. Dit kan betekenen dat onderdelen binnen VenJ gaan optreden als service verlenende organisatie voor andere onderdelen. Zo ontstaan nieuwe zogenoemde shared service centra, bijvoorbeeld op het gebied van ICT of worden op het gebied van inkoop bestaande inkoopuitvoeringsorganisaties mogelijk samengevoegd. De uitkomsten van deze geschetste ontwikkeling zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dat betekent onder meer dat nu nog niet duidelijk is welke onderdelen als aanbieder en welke onderdelen als afnemen zullen acteren. Deelnemers kunnen tijdens de looptijd van de te gunnen Raamovereenkomst zowel zelfstandig als ten behoeve van andere Deelnemers de inkoop van de in deze aanbesteding opgegeven scope verzorgen.

Overig: zie aanbestedingsstukken

 

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 128 000 000,00 Munt: EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

1x 12 maanden

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Tweede Kamer

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
30211500 - Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32400000 - Netwerken
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32413100 - Netwerkrouters
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32421000 - Netwerkbekabeling
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
32422000 - Netwerkcomponenten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48821000 - Netwerkservers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48820000 - Servers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
48823000 - Bestandsservers
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
51611100 - Installatie van hardware
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
72100000 - Advies inzake hardware
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
72110000 - Advies inzake hardwarekeuze
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

De Tweede Kamer organisatie kent circa 1500 eindgebruikers en circa 200 applicaties, waarvan een groot aantal parlementair of bedrijf kritisch zijn. De Dienst Automatisering (DA) heeft als missie de werkzaamheden van de Kamerleden en (fractie)medewerkers te ondersteunen met betrouwbare en moderne informatietechnologie. De Tweede Kamer is zich aan het oriënteren op uitbesteding van delen van de dienstverlening. Toekomstige ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de omzet in dit perceel.

Overig: zie aanbestedingsstukken

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

1x 12 maanden

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 07/03/2017 Plaatselijke tijd: 13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 07/03/2017 Plaatselijke tijd: 13:01

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

  • Elektronische facturering wordt aanvaard

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
IUC-Noord
Postadres:
-
Plaats:
Groningen
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming:
IUC-Noord
Postadres:
-
Plaats:
Groningen
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming:
IUC-Noord
Postadres:
-
Plaats:
Groningen
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05/12/2016Zoeken

Zoek formulier

Service