Aankondiging van een opdracht: Actieteam PSA - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nationale identificatie:
19637402
Postadres:
Parnassusplein 5
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2511 VX
Land:
NL
Contactpersoon:
Reinier Luijckx
Telefoon:
+31 615035488
E-mail:
reinier.luijckx@rijksoverheid.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/059aef048ae520c1be5b0e8603cf6db0

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
Inlichtingen zijn te verkrijgen via www.tenderned.nl
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
fake@tenderned.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/059aef048ae520c1be5b0e8603cf6db0

het volgende adres:

Officiële benaming:
Inschrijvingen verlopen uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
fake@tenderned.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

  • Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Actieteam PSA

Referentienummer: 201700273.019

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
71317210 - Advies inzake gezondheid en veiligheid
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Werkgevers zijn op grond van artikel 3, tweede lid, van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken. Dit omvat agressie en geweld, pesten, werkdruk, (seksuele) intimidatie alsmede discriminatie op het werk. De risico’s zijn groot en de gevolgen zijn ernstig. De Opdrachtgever heeft de afgelopen tijd gemerkt dat veel organisaties het complex vinden om een effectieve aanpak op het gebied van werkstress en ongewenste omgangsvormen met merkbaar resultaat op de werkvloer te ontwikkelen.

In het kader van het programma Duurzame inzetbaarheid en de aanpak “Pesten” wil de Opdrachtgever met een Actieteam aan de slag gaan om organisaties (tijdelijk) te ondersteunen bij een aanpak op het gebied van werkstress en ongewenste omgangsvormen . Enerzijds om deze organisaties op weg te helpen, anderzijds om met deze voorbeelden businesscases te creëren die andere organisaties kunnen laten zien hoe de aanpak er u...

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De maximale waarde van de opdracht bedraagt maximaal € 495.868,00 (exclusief BTW).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 80

Kwaliteitscriterium
Naam: Presentatie
Weging: 20

Prijs
Weging: 20

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 09/08/2017
Einde: 31/07/2018

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentieverklaring,

- Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting,

- Studie- en beroepsdiploma's (cv's)

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 14/06/2017 Plaatselijke tijd: 10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 14/06/2017 Plaatselijke tijd: 10:05

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres:
Prins Clauslaan 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termijn van twintig kalenderdagen na mededeling gunningsbeslissing.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming:
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres:
Prins Clauslaan 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
Fax:
-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service