Disclaimer

Ten aanzien van de inhoud van deze site:

Deze website biedt informatie over (het gebruik van) TenderNed. PIANOo besteedt veel aandacht aan het zo actueel,  toegankelijk en correct mogelijk  houden van deze informatie. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit melden bij onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of
servicedesk@TenderNed.nl.

TenderNed is het verplichte aankondigingsplatform voor aanbestedende diensten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die zij op TenderNed publiceren. PIANOo verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan niet en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die als gevolg daarvan optreedt.

Ten aanzien van geregistreerde gebruikers:

PIANOo verifieert niet de identiteit van een gebruiker noch of deze gemandateerd dan wel gevolmachtigd is om namens een organisatie op te treden. Aanbestedende diensten en ondernemingen dienen hierop zelf toe te zien. PIANOo is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van het oneigenlijk gebruik van gebruikersrechten. De verantwoordelijkheid om (elektronische) handtekeningen te controleren op geldigheid rust te allen tijde bij de gebruikers.

Ten aanzien van informatiebeveiliging:

PIANOo spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. PIANOo kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. PIANOo is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van eventuele inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade.

Ten aanzien van virussen op de servers van TenderNed:

PIANOo doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn. Het gebruik van TenderNed kan in geen geval leiden tot aansprakelijk voor de directe of indirecte schade bij Gebruikers ten gevolge van virussen.

Ten aanzien van storingen:

De openbare website en het elektronisch systeem voor aanbesteden zijn met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. PIANOo biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en het elektronisch systeem voor aanbesteden. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. Iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade ten gevolge van een (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website TenderNed en/of het elektronische systeem voor aanbesteden wordt door PIANOo uitdrukkelijk uitgesloten.

Naar boven