Aankondiging van een opdracht: Levering aanhangwagen voor personenvervoer - Staatsbosbeheer

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Staatsbosbeheer
Nationale identificatie:
261881072
Postadres:
Smallepad 5
Plaats:
Amersfoort
NUTS-code:
NL
Postcode:
3811 MG
Land:
NL
Contactpersoon:
Jacco Heldoorn
Telefoon:
+31 650213104
E-mail:
sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Fax:
+31 6922978
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed2c3409d7411e05a938266cb7080671

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
Zie het dashboard van deze aankondiging op www.Tenderned.nl
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Smallepad 5
Plaats:
Amersfoort
NUTS-code:
NL
Postcode:
3811 MG
Land:
NL
Contactpersoon:
Afdeling inkoop
Telefoon:
+31 30692111
E-mail:
sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed2c3409d7411e05a938266cb7080671

het volgende adres:

Officiële benaming:
Zie het dashboard van deze aankondiging op www.Tenderned.nl
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Smallepad 5
Plaats:
Amersfoort
NUTS-code:
NL
Postcode:
3811 MG
Land:
NL
Contactpersoon:
Afdeling inkoop
Telefoon:
+31 306926111
E-mail:
sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit: Natuurbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering aanhangwagen voor personenvervoer

Referentienummer: SBB

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
34200000 - Voertuigcarrosserieën, aanhangwagens of opleggers
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De scope van de opdracht bestaat uit:

Het leveren van één dubbeldeks aanhangwagen voor personenvervoer (chassis + complete op- en inbouw/carrosserie);

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Provinciale eenheid Drenthe

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren van 1 stuks dubbeldeks aanhangwagen voor personenvervoer

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 17/03/2017
Einde: 03/07/2017

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen valse verklaringen,

- Verplichte uitsluitingsgronden

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiële en economische draagkracht.,

- Verzekering

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties,

- Lidmaatschap branchevereniging voor carrosserie- en trailerbouwbedrijven

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 13/02/2017 Plaatselijke tijd: 11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 13/02/2017 Plaatselijke tijd: 13:00

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

  • Elektronische facturering wordt aanvaard

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank 's Gravenhage
Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02/01/2017Zoeken

Zoek formulier

Service