Aankondiging van een gegunde opdracht: EA schoonmaakonderhoud Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
RSG Ter Apel
Nationale identificatie:
462307542
Postadres:
Oudeweg 41
Plaats:
Ter Apel
NUTS-code:
NL
Postcode:
9561 LB
Land:
NL
Contactpersoon:
M. Lanting
Telefoon:
+31 642483986
E-mail:
mlanting@alpha-adviesbureau.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rsgterapel.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EA schoonmaakonderhoud Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Referentienummer: 2016-S2800

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919000 - Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het Europees aanbesteden van alle schoonmaakwerkzaamheden inclusief glasbewassing en vloeronderhoud voor de locatie RSG Ter Apel

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Ter Apel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het gaat om 1 locatie van ongeveer 8300 m2

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 45

Prijs
Weging: 55

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 249-458188

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: EA schoonmaakonderhoud Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

27/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 13

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Dokter Schoonmaakorganisatie B.V.
Nationale identificatie:
04057938
Postadres:
Cornelis Houtmanstraat 8 B
Plaats:
EMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
7825VG
Land:
NL
Telefoon:
+31 591631186
E-mail:
m.kuiper@dokterschoon.nl
Fax:
+31 591676115
Internetadres:
http://www.dokterschoon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
nvt
Postadres:
-
Plaats:
nvt
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
info@nvt.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.tenderned.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service