Aankondiging van een gegunde opdracht: Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College - Stichting Atlas College

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Atlas College
Nationale identificatie:
371899663
Postadres:
p/a Het Onderwijskantoor 1, Akerstraat
Plaats:
Heerlen
NUTS-code:
NL
Postcode:
6417 BN
Land:
NL
Contactpersoon:
S. Klein, Het Onderwijskantoor
Telefoon:
+31 229206028
E-mail:
info@onderwijskantoor.nl
Fax:
+31 229206021
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.atlascollege.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College

Referentienummer: 20 juni 2016

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze aanbesteding in 4 percelen moet leiden tot het leveren van schoonmaakwerkzaamheden op de locaties van de betreffende scholen van opdrachtgever waarbij onderscheid is gemaakt in reguliere schoonmaakdienstverlening en schoonmaakdienstverlening op afroep.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte: 70 000,00 / Hoogste offerte: 122 000,00 meegerekend

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoorn

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie offerteaanvraag

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 60

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoorn

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie offerteaanvraag

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 60

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 3

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoorn

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie offerteaanvraag

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 60

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 4

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoorn

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie offerteaanvraag

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 60

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 121-216865

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming: Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/01/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Asito
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Postbus 375
Plaats:
ALMELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7600 AJ
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Laagste offerte: 90 000,00 / Hoogste offerte: 120 000,00 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming: Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/01/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
GOM Schoonhouden B.V.
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Postbus 144
Plaats:
SCHIEDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
3100 AC
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Laagste offerte: 94 000,00 / Hoogste offerte: 112 000,00 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming: Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/01/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Asito
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Postbus 375
Plaats:
ALMELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7600 AJ
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Laagste offerte: 90 000,00 / Hoogste offerte: 122 000,00 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming: Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Atlas College

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/01/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
CSU Cleaning Services B.V.
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Postbus 125124
Plaats:
AMSTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
1100 AM
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Laagste offerte: 70 000,00 / Hoogste offerte: 92 000,00 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Noord-Holland
Postadres:
-
Plaats:
Haarlem
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service