Aankondiging van een opdracht: Schoonmaak - Brandweer Amsterdam-Amstelland

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Nationale identificatie:
291856362
Postadres:
Karspeldreef 16
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1101 CK
Land:
NL
Contactpersoon:
Lisanne Hendriks
Telefoon:
+31 205556666
E-mail:
Inkoop@brandweeraa.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d613d1444bb123ba42cb4a56b8ce8fbd

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d613d1444bb123ba42cb4a56b8ce8fbd

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaak

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De scope van de aanbesteding bestaat uit schoonmaakonderhoud aan de hand van standaard schoonmaakbe-stekken voor op tien locaties. De Aanbestedende Dienst heeft besloten om de glasbewassing van haar panden middels een separate aanbesteding in te kopen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

9 locaties

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Gunningcriterium kwaliteit
Weging: 75

Prijs
Weging: 25

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/09/2017
Einde: 01/09/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 september 2017. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met de mogelijkheid tot verlengen van eenmaal twee jaar en tweemaal een jaar. Hierdoor komt de maximale looptijd van de overeenkomst uit op zes jaar. De overeenkomst zal, na eventuele verlengingen, van rechtswege eindigen op 1 september 2023.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 september 2017. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met de mogelijkheid tot verlengen van eenmaal twee jaar en tweemaal een jaar. Hierdoor komt de maximale looptijd van de overeenkomst uit op zes jaar. De overeenkomst zal, na eventuele verlengingen, van rechtswege eindigen op 1 september 2023.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 29/05/2017 Plaatselijke tijd: 09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 29/05/2017 Plaatselijke tijd: 09:35

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Amsterdam
Postadres:
Parnassusweg 220
Plaats:
Amsterdam
Postcode:
1076 AV
Land:
NL
E-mail:
berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service