Aankondiging van een opdracht: Aanbesteding schoonmaakonderhoud - Raad voor Rechtsbijstand

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Raad voor Rechtsbijstand
Nationale identificatie:
331659186
Postadres:
Croeselaan 15
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3521 BJ
Land:
NL
Contactpersoon:
Nuray Karadirek
Telefoon:
+31 887871000
E-mail:
n.karadirek@rvr.org
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rvr.org
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5662c7adabbdcd3c98a59d2614d24134

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5662c7adabbdcd3c98a59d2614d24134

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit: rechtsbijstand

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanbesteding schoonmaakonderhoud

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90910000 - Reinigingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Opdracht betreft de aanbesteding van een dienst, met betrekking tot de schoonmaak van het Centrale Kantoor in Utrecht, de vestiging in Den Bosch en het kantoor WSNP te Den Bosch. De Aanbestedende Dienst heeft er voor gekozen de Opdracht op te splitsen in drie Percelen.

De doelstelling van de aanbesteding is: het komen tot een nieuw schoonmaakcontract voor het dagelijks opleveren van een schoon kantoorgebouw tegen een vooraf overeengekomen prijs welk contract voldoet aan de moderne ontwikkelingen in de branche dat kwalitatief hoogwaardige schoonmaak garandeert.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 80 000,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90910000 - Reinigingsdiensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

totaal per kalenderjaar

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 70

Prijs
Weging: 30

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 30 000,00 Munt: EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90910000 - Reinigingsdiensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

in totaal per kalenderjaar

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 70

Prijs
Weging: 30

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 37 500,00 Munt: EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 3

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90910000 - Reinigingsdiensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

in totaal per kalenderjaar

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 70

Prijs
Weging: 30

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

eenmalige verlenging van de overeenkomst met één jaar

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- schending milieu e.d.,

- failissement of surseance,

- vervalsing mededinging,

- belangenconflict,

- voortdurende tekortkomingen,

- valse verklaring,

- besluitvormingsproces,

- betaling belasting,

- ernstige beroepsfout

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- referentie,

- kwaliteitszorgsysteem,

- milieubeheer

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 29/05/2017 Plaatselijke tijd: 13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 29/05/2017 Plaatselijke tijd: 13:00

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank midden Nederland
Postadres:
-
Plaats:
Utrecht
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
midden-nederland@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service