Aankondiging van een gegunde opdracht: Europese Aanbesteding schoonmaakonderhoud Heliomare - Stichting Heliomare

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Heliomare Onderwijs
Nationale identificatie:
17209323
Postadres:
Grote Houtweg 180
Plaats:
Beverwijk
NUTS-code:
NL
Postcode:
1944 HJ
Land:
NL
Contactpersoon:
Rinke Romeijn
Telefoon:
+3 1499310009
E-mail:
aanbesteding@seiso.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.seiso.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=51932

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese Aanbesteding schoonmaakonderhoud Heliomare

Referentienummer: 51935

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voor Heliomare is deze Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud in de markt gezet. De aanbesteding gaat overĀ 4 locaties van Heliomare.

De opdracht bestaat uit het dagelijkse schoonmaak, periodieke werkzaamheden en het glasbewassing van diverse locaties.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte: 271 717,00 / Hoogste offerte: 321 613,00 meegerekend

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Heemstede, Alkmaar en Bergen aan Zee

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Schoonmaak en glasbewassing van onderwijsgebouwen

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Personeel
Weging: 50

Kwaliteitscriterium
Naam: Organisatie en implementatie
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 10

Prijs
Weging: 30

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 029-052123

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: -
Perceel nr.: -
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

12/05/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Breedweer Facilitaire diensten
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Uitgeest
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Laagste offerte: 271 717,00 / Hoogste offerte: 321 613,10 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Seiso Facilitair Advies
Postadres:
Koestraat 2c
Plaats:
Oirschot
Postcode:
5688 AH
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24/05/2017Zoeken

Zoek formulier

Service