Aankondiging van een gegunde opdracht: Schoonmaak - Brandweer Amsterdam-Amstelland

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Brandweer Amsterdam-Amstelland
Nationale identificatie:
291856362
Postadres:
Karspeldreef 16
Plaats:
Amsterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
1101 CK
Land:
NL
Contactpersoon:
Lisanne Hendriks
Telefoon:
+31 205556666
E-mail:
Inkoop@brandweeraa.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaak

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De scope van de aanbesteding bestaat uit schoonmaakonderhoud aan de hand van standaard schoonmaakbe-stekken voor op tien locaties. De Aanbestedende Dienst heeft besloten om de glasbewassing van haar panden middels een separate aanbesteding in te kopen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 154 385,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

9 locaties

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Gunningcriterium kwaliteit
Weging: 75

Prijs
Weging: 25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De beoogde ingangsdatum voor de overeenkomst is 1 september 2017. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met de mogelijkheid tot verlengen van eenmaal twee jaar en tweemaal een jaar. Hierdoor komt de maximale looptijd van de overeenkomst uit op zes jaar. De overeenkomst zal, na eventuele verlengingen, van rechtswege eindigen op 1 september 2023.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 074-142335

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Schoonmaak

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

08/06/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Schoonmaakbedrijf "Victoria" B.V.
Nationale identificatie:
37053659
Postadres:
Havinghastraat 23
Plaats:
ALKMAAR
NUTS-code:
NL
Postcode:
1817DA
Land:
NL
Telefoon:
+31 725612442
E-mail:
info@victoriaschoonmaak.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.victoriaschoonmaak.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 154 385,57

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Amsterdam
Postadres:
Parnassusweg 220
Plaats:
Amsterdam
Postcode:
1076 AV
Land:
NL
E-mail:
berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06/07/2017Zoeken

Zoek formulier

Service