Aankondiging van een opdracht: Schoonmaakdienstverlening - Provincie Fryslân

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Provincie Fryslan
Nationale identificatie:
01178978
Postadres:
Tweebaksmarkt 52
Plaats:
Leeuwarden
NUTS-code:
NL
Postcode:
8900HM
Land:
NL
Contactpersoon:
Louis Johannes
Telefoon:
+31 582925014
E-mail:
l.johannes@fryslan.frl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.fryslan.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=61500

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=61500

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaakdienstverlening

Referentienummer: 61500

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Provincie Fryslân heeft besloten deze aanbesteding uit te schrijven, omdat zij voornemens is een Overeenkomst af te sluiten voor schoonmaakdiensten en glasbewassing welke onder de regiefunctie van de Aanbestedende dienst zal werken. Het huidige contract van de Aanbestedende dienst met de schoonmaakdienstverlener loopt per 1 november 2017 af. Het contract valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Facilitaire zaken.

De Provincie Fryslân is op zoek naar een Inschrijver die door haar werkwijze de gestelde doelen helpt te bereiken. Inschrijver dient zijn diensten tegen een financieel en kwalitatief gunstig niveau weer te geven.

 

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90911200 - Reiniging van gebouwen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911300 - Wassen van ramen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90919200 - Schoonmaken van kantoren
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90919100 - Reiniging van kantooruitrusting
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeuwarden

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De scope van de opdracht die in de markt wordt gezet betreft:

a. Reguliere, hoogfrequente werkzaamheden: het frequente (>12 maal per jaar) schoonmaakonderhoud op basis van een resultaatomschrijving;

b. Periodieke, laagfrequente werkzaamheden: periodieke werkzaamheden zoals vloeronderhoud en glasbewassing;

c. Glasbewassing: reinigen van ramen en omlijsting van het gevelglas en separatieglas;

d. Hospitalitywerkzaamheden: een service (schoonmaak)host met hospitalityprofiel die gedurende de dag aanwezig is om de publieke ruimtes schoon te maken;

e. Regiewerkzaamheden: het uitvoeren van extra dienstverlening op aanvraag;

f. Afvalinzameling: verzamelen van afval op de werkplaats en vervoeren naar centrale inzamellocatie;

g. Sanitaire middelen: bijvullen van sanitaire apparatuur met verbruiksmiddelen;

h. Schoonmaakwerkzaamheden steunpunten en projectbureau;

i. Bereikbaarheid bij calamiteiten.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende dienst is gerechtigd de Overeenkomst na ommekomst van de initiële looptijd driemaal te verlengen met een periode van één jaar, onder gelijkluidende voorwaarden.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 11/07/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 11/07/2017 Plaatselijke tijd: 12:01

Plaats:

Leeuwarden, vindt digitaal plaats.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Noord-Nederland
Postadres:
-
Plaats:
Leeuwarden
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24/05/2017Zoeken

Zoek formulier

Service