Aankondiging van een opdracht: Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Carmelcollege - Stichting Carmelcollege

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Carmelcollege
Nationale identificatie:
30711793
Postadres:
Drienerparkweg 16
Plaats:
HENGELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7552EB
Land:
NL
Contactpersoon:
Dirk van Hedel
Telefoon:
+31 612508918
E-mail:
advies@masterkey.nl
Fax:
+31 742430244
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.carmel.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9ee59e2330622e90283eef3fadee09ed

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9ee59e2330622e90283eef3fadee09ed

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Carmelcollege

Referentienummer: DH/PRJ-1612008

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing bij 3 gebouwen van Carmelcollege Gouda.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het betreft 3 locaties van Carmelcollege Gouda van totaal 15.324 m2 schoonmaakonderhoud en 9.721 m2 glasbewassing.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Gunningscriteria kwalitatief
Weging: 70

Kostencriterium
Naam: Gunningscriteria Prijs
Weging: 30

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 84

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 18/05/2017 Plaatselijke tijd: 13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 18/05/2017 Plaatselijke tijd: 13:05

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten zijn te downloaden vanaf TenderNed. Ook de inschrijvingen dienen digitaal te worden ingediend via TenderNed. Let op: U heeft E-Herkenning nodig om als medewerker van een onderneming in te loggen op TenderNed.

Voor de calculatiesoftware kunt u een inlogcode aanvragen via www.masterkey.nl (zie voor de uitleg : Bijlage 4, Handleiding software MasterKey).

Aanmelden voor deelname aan de schouwing kan tot uiterlijk 3 april tot 16.00 uur via een mail naar: advies@masterkey.nl. De schouwing staat gepland op 6 april van 9.30-12.00 uur.

De levering van sanitaire artikelen maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding.

De glasbewassing wordt niet in een apart perceel uitgevraagd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Arnhem
Postadres:
Walburgstraat 2-4
Plaats:
Arnhem
Postcode:
6811 CD
Land:
NL
E-mail:
rechtbankarnhem@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 263592000
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
+31 263592000
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indien een afgewezen inschrijver het niet eens is met de gunningbeslissing, verzoeken wij u de begeleidende adviseur van MasterKey daarvan binnen 7 kalenderdagen na de publicatiedatum van de gunningbeslissing schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. MasterKey zal in dat geval zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd reageren op uw bezwaar. Mocht u zich vervolgens niet in deze beantwoording kunnen vinden en nog steeds bezwaren hebben tegen de gunningbeslissing –op grond waarvan u aanspraak meent te kunnen maken op gunning of heraanbesteding- dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter te Arnhem.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service