Aankondiging van een opdracht: Wmo hulp bij het huishouden 2018 e.v. voor de gemeenten in de regio Maastricht - Heuvelland - Gemeente Maastricht

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Maastricht
Nationale identificatie:
202214754
Postadres:
Mosae Forum 10
Plaats:
Maastricht
NUTS-code:
NL
Postcode:
6211 DW
Land:
NL
Contactpersoon:
Luc Kessels
Telefoon:
+31 629000830
E-mail:
aanbesteding@maastricht.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.gemeentemaastricht.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9214b599d002b75e19decaa86f8ee39c

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9214b599d002b75e19decaa86f8ee39c

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wmo hulp bij het huishouden 2018 e.v. voor de gemeenten in de regio Maastricht - Heuvelland

Referentienummer: VIA2017051LK

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De dienstverlening hulp bij het huishouden maakt sinds 2007 onderdeel uit van het gemeentelijk ondersteuningsaanbod op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de passendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening. Voor de uitvoering van hulp bij het huishouden sluiten gemeenten contracten met aanbieders. Vanwege aflopende contracten dienen gemeenten per 1 januari 2018 nieuwe contracten af te sluiten. De beschrijving van de dienstverlening is verder uitgewerkt in hoofdstuk B: het programma van eisen van de Aanbestedingsleidraad.

De opdracht is onderverdeeld in zes gemeentelijke percelen. Per perceel worden afzonderlijke overeenkomsten (minimaal 5) afgesloten door de betreffende opdrachtgevende gemeente.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1 gemeente Eijsden-Margraten

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 48.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2 gemeente Gulpen-Wittem

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 34.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 3 gemeente Maastricht

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 370.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 4 gemeente Meerssen

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 66.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 5 gemeente Vaals

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 21.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 6 Valkenburg a/d geul

Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht & Heuvellandgemeenten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

indicatie klokuren per jaar 53.000

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 100

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden per perceel afgesloten voor een periode van vier jaren. Een verlenging van de overeenkomst is twee keer mogelijk met telkens een verlengingsperiode van 2 jaren (24 maanden). De maximale duur van de Overeenkomsten bedraagt dus 8 jaren.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

niet van toepassing

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
  • Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 29/08/2017 Plaatselijke tijd: 00:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 29/08/2017 Plaatselijke tijd: 09:00

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Postadres:
Sint Annadal 1
Plaats:
Maastricht
Postcode:
6214 PA
Land:
NL
E-mail:
rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 433465465
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06/07/2017Zoeken

Zoek formulier

Service