Aankondiging van een opdracht: Europese openbare aanbesteding Plaatsing en exploitatie slimme Laadinfrastructuur elektrisch rijden in gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg - Provincie Noord-Brabant

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming:
Provincie Noord-Brabant
Nationale identificatie:
422043498
Postadres:
Brabantlaan 1
Plaats:
's-Hertogenbosch
Postcode:
5216TV
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
Niels Hoppenbrouwers
Telefoon:
+31 736812812
E-mail:
aanbestedingen@brabant.nl
Fax:
-

Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
-
Adres van het kopersprofiel:
-
Elektronische toegang tot informatie:
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=87250
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=87250

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Officiële benaming:
TenderNed website (Inlichtingen)
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Plaats:
-
Postcode:
-
Land:
-
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
-
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.tenderned.nl
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op
Officiële benaming:
TenderNed (bestek en aanvullende documenten)
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Plaats:
-
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
-
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij
Officiële benaming:
TenderNed (inschrijvingen of aanvragen tot deelneming)
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Plaats:
-
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
-
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.tenderned.nl

I.2) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.3) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Europese openbare aanbesteding Plaatsing en exploitatie slimme Laadinfrastructuur elektrisch rijden in gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: Diensten

Categorie: 20 Vervoersondersteunende activiteiten

Belangrijkste plaats van dienstverlening:
NL

NUTS-code:
NL
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

-

II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De dienstverlening houdt het volgende in: het plaatsen en gedurende een periode van maximaal 10 jaar volledig exploiteren van slimme en innovatieve laadinfrastructuur in (een aantal) gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg met een maximum van 1.000 laadpalen in Noord-Brabant en 240 in Limburg.

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van 1 aanbieder, welke de deelnemende gemeenten kan ontzorgen op het gebied van de toenemende vraag naar openbare laadinfrastructuur en met opdrachtnemer langjarig samenwerkt aan het realiseren van innovaties en dienstverlening gericht op het verbeteren van de openbare laadinfrastructuur.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht:

Hoofdcategorieën:
31681500 - Oplaadtoestellen
Subcategorieën:
-

Bijkomende opdrachten:

Hoofdcategorieën:
65300000 - Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
Subcategorieën:
-
II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.1.8) Percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.9) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang

Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer bij de concessieovereenkomst geen omzet.

Opdrachtgever garandeert dat er minimaal 350 publieke laadpalen in gemeenten in Noord-Brabant en Limburg geplaatst en door opdrachtnemer geëxploiteerd worden.

Het maximum aantal te plaatsen en exploiteren laadpalen bedraagt 1000 in Noord-Brabant en 240 in Limburg. Het maximaal aantal te plaatsen en te exploiteren laadpalen komt daarmee op 1.240. De genoemde aantallen en maxima zijn niet onderling uitwisselbaar op niveau van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

II.2.2) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.3) Inlichtingen over verlengingen

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Periode in maanden: 120 (vanaf de gunning van de opdracht)

III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden

De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen

III.2) Voorwaarden voor deelneming

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

Eventuele minimumeisen:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.2.3) Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

Eventuele minimumeisen:
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

III.2.4) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening

III.3.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen

III.3.2) Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Openbaar

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

-

Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
-

IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: -

IV.2) Gunningscriteria

IV.2.1) Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3) Administratieve inlichtingen

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

C2192020

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
Datum: 18/10/2016 Tijdstip: 12:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 18/10/2016 Tijdstip: 12:00

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: -

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

Officiële EU-taal (talen):

  • NL
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Periode in maanden: 6

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 18/10/2016 Tijdstip: 12:30

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming:
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres:
Leeghwaterlaan 8
Plaats:
's-Hertogenbosch
Postcode:
5223 BA
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2) Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
-

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29/07/2016

B: Inlichtingen over percelen

-Zoeken

Zoek formulier

Service