Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Europese Aanbesteding Schoonmaak dienstverlening - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Nationale identificatie:
341840135
Postadres:
Kloveniersburgwal 29 Het Trippenh
Plaats:
AMSTERDAM
NUTS-code:
NL
Postcode:
1011JV
Land:
NL
Contactpersoon:
Marjan Pijlman
Telefoon:
+31 619039319
E-mail:
pijlman@emeritor.com
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.knaw.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese Aanbesteding Schoonmaak dienstverlening - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Schoonmaak dienstverlening voor meerdere instituten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17/03/2017

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 035-063476

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging


Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

In plaats van: Datum: 29/03/2017
Plaatselijke tijd: 12:00


Te lezen:

Te lezen: Datum: 14/04/2017
Plaatselijke tijd: 12:00


Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 29-03-2017

Plaatselijke tijd: 12:05


Te lezen:

Datum: 14-04-2017

Plaatselijke tijd: 12:05


VII.2) Overige nadere inlichtingen

De KNAW heft besloten de m2 tbv glasbewassing op te laten meten door een professioneel bedrijf. deze gegevens zullen 24 maart beschikbaar zijn.Zoeken

Zoek formulier

Service