Aankondiging van een opdracht: 15 Raamcontract Integraal Onderhoud divers Vastgoed - Rijksvastgoedbedrijf

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Digitaal inschrijven is mogelijk bij deze aanbesteding. Hiervoor moet u inloggen in TenderNed. Geen gebruikersaccount? Dan kunt u zich hier registreren.

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Rijksvastgoedbedrijf
Nationale identificatie:
552550970
Postadres:
Korte Voorhout 7
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2511 CW
Land:
NL
Contactpersoon:
Ingrid Stekelenburg
Telefoon:
-
E-mail:
Postbus.RVB.Inkoop.TO@Rijksoverheid.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/204f006abf0a8b233163761dc3860df4

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/204f006abf0a8b233163761dc3860df4

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

  • Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

15 Raamcontract Integraal Onderhoud divers Vastgoed

Referentienummer: 15/2018

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het inventariseren, inspecteren, uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen op bouwkundige, technische (E&K) en transporttechnische installaties van Rijksoverheidsgebouwen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Voor de percelen behorend bij bestek Integraal Onderhoud divers Vastgoed zijnde Woningen en Pachtboerderijen OIB.18w.210 t/m OIB.18w.217 is een maximum gesteld van 2 percelen per leverancier. Voor de percelen behorend bij bestek Integraal Onderhoud divers Vastgoed zijnde Utiliteitsobjecten perceel OIB.18u.218 en OIB.18u.219 is een maximum gesteld van 1 perceel per inschrijver.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.210

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 50 objecten gelegen in de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.211

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 74 objecten gelegen in de provinciën Gelderland en Flevopolder exclusief NOP.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.212

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 46 objecten gelegen in de Noordoostpolder oost van de A6.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.213

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 60 objecten gelegen in de Noordoostpolder west van de A6.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.214

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 35 objecten gelegen in de provinciën Noord-Brabant en Limburg.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.215

Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 69 objecten gelegen in de provincie Noord-Holland.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.216

Perceel nr.: 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 45 objecten gelegen in de provincie Utrecht.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18w.217

Perceel nr.: 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat ca. 43 objecten gelegen in de provinciën Zuid-Holland en Zeeland.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18u.218

Perceel nr.: 9

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat 6 utiliteitsobjecten met een omvang van 89.018 m2 BVO gelegen in de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

OIB.18u.219

Perceel nr.: 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel omvat 23 utiliteitsobjecten met een omvang van 327.196 m2 BVO gelegen in de provinciën Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland.

De informatie is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs
Weging: -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Een eventuele optie om éénzijdig het contract twee keer met één jaar te verlengen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

Verlengingen zijn mogelijk.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eis 1: Indienen Eigen verklaring (UEA),

- Eis 2: Strafrechtelijke veroordelingen,

- Eis 3: Faillissement of liquidatie,

- Eis 4: Sociale zekerheidspremies of belastingen,

- Eis 5: valse verklaringen, verplichtingen milieu-, sociaal of arbeidsrecht, belangenconflict, vervalsing mededinging, tekortkoming wezenlijk voorschrift uitvoering eerdere opdracht, onrechtmatig beïnvloeden besluitvormingsproces aanbesteder

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Eis 7 - Kerncompetentie 1w: Ervaring met het onderhouden van woningen en boerderijen,

- Eis 8 - Kerncompetentie 2w: Ervaring met het herstellen van storingen binnen de overeengekomen termijn B&U-bouw,

- Eis 9 - Kerncompetentie 1u: Ervaring met het inspecteren en inventariseren van vastgoed en dit verwerken in softwaresystemen in de B&U-bouw,

- Eis 10 - Kerncompetentie 2u: Ervaring met het uitvoeren van bouwkundige en installatietechnisch onderhoud inclusief storingsopvolging,

- Eis 11 - Kerncompetentie 3u: Ervaring met het herstellen van storingen binnen de overeengekomen termijn in B&U-bouw,

- Eis 12: NEN-EN-ISO-9001 of een gelijkwaardig kwaliteitszorgsysteem,

- Eis 13: VCA* of VCA** - certificaat,

- Eis 14: NEN-EN-ISO-9001 of een gelijkwaardig kwaliteitszorgsysteem

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 23/10/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2017

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 23/10/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28/08/2017Zoeken

Zoek formulier

Service