Aankondiging van een opdracht: Instellen DAS ten behoeve van inhuurdesk Groenehart - Gemeente Gouda

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskgroenehart.nl.

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Gouda
Nationale identificatie:
17448266
Postadres:
Burgemeester Jamesplein 1
Plaats:
GOUDA
NUTS-code:
NL
Postcode:
2803PG
Land:
NL
Contactpersoon:
Simon 't Hooft
Telefoon:
-
E-mail:
inkoop@gouda.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.gouda.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Waddinxveen
Nationale identificatie:
151956746
Postadres:
raadhuisplein 1
Plaats:
Waddinxveen
NUTS-code:
NL
Postcode:
2741 HR
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
+31 182624500
E-mail:
inkoop@waddinxveen.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.waddinxveen.nl
Adres van het kopersprofiel:
http://www.waddinxveen.nl/bestuur-en-organisatie/beleid_41299/item/nota-inkoop-en-aanbestedingsbeleid-waddinxveen-2013_69499.html

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

  • De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
http://www.inhuurdeskgroenehart.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
Inlichtingen verkrijgbaar via TenderNed - gebruik hiervoor de optie vragen stellen in TenderNed
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
gouda
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
emailadres@isonbekend.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e40079dd64abe59a50bb56fee5c59099

het volgende adres:

Officiële benaming:
Inhuurdesk Groene Hart p/a Staffing management Service
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Rotterdam
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
Afdeing overheid
Telefoon:
-
E-mail:
groenehart@staffingms.com
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.inhuurdeskgroenehart.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Instellen DAS ten behoeve van inhuurdesk Groenehart

Referentienummer: ICA/SH - Gouwad162

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswetgeving die in juli 2016 is ingevoerd kan in te huren externe deskundigheid niet meer via de marktplaats plaatsvinden. Maar dient dit als reguliere dienst in de markt gezet te worden. Eén van de manieren waarop dit gedaan kan worden is via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS), zoals beschreven in de paragrafen 2.2.3.4 en afdeling 2.4.2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

Door middel van deze Selectieleidraad wordt invulling gegeven aan het gestelde in artikel 2.48 en 2.49 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 omtrent het instellen van deze DAS.

De tijdelijke inhuur van extern personeel van Opdrachtgever (op basis van inspanningsverplichting) verloopt via Staffing Management Services B.V. (hierna te noemen Inhuurdesk), voorzover dit niet via bestaande overeenkomsten mogelijk is. De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoopsysteem (hierna te noemen DAS).

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van Opdrachtgever dienen part...

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

onbekend

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kewaliteits aspecten zijnbeschreven per andere uitvraag
Weging: 50

Prijs
Weging: 50

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/01/2017
Einde: 30/06/2018

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen surseance van betaling,

- Geen belangenconflict,

- Geen gerechtelijke uitspraak

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 02/01/2017 Plaatselijke tijd: 09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Den Haag
Postadres:
Prins Clausplein 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
emailadres@isonbekend.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01/12/2016Zoeken

Zoek formulier

Service