Aankondiging van een gegunde opdracht: Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing, dieptereiniging en sanitaire voorzieningen - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Nationale identificatie:
201722712
Postadres:
Science Park Eindhoven 5550
Plaats:
SON EN BREUGEL
NUTS-code:
NL
Postcode:
5692EL
Land:
NL
Contactpersoon:
Roel Dijkstra
Telefoon:
+31 402949494
E-mail:
aanbestedingen@omroepbrabant.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.omroepbrabant.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing, dieptereiniging en sanitaire voorzieningen

Referentienummer: P.164078

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren van schoonmaakonderhoud, glasbewassing en dieptereiniging van de keuken. Verder het leveren van sanitaire voorzieningen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
44411000 - Sanitair
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL41 Noord-Brabant

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing, dieptereiniging keuken en levering sanitaire voorzieningen voor locatie Son en locatie Breda.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak voor implementatie en welke gehanteerd kan worden tijdens de opstartperiode
Weging: 8

Kwaliteitscriterium
Naam: Proactiviteit, flexibiliteit en communicatie
Weging: 11

Kwaliteitscriterium
Naam: Hoe de kwaliteit te behalen i.c.m. een bonus/malus regeling
Weging: 13

Kwaliteitscriterium
Naam: Inzet en vervanging van medewerkers
Weging: 8

Prijs
Weging: 60

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 250-461004

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing, dieptereiniging en sanitaire voorzieningen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

19/04/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Asito B.V.
Nationale identificatie:
06045723
Postadres:
Plesmanweg 24
Plaats:
ALMELO
NUTS-code:
NL
Postcode:
7602PE
Land:
NL
Telefoon:
+31 456484901
E-mail:
planning@asito.com
Fax:
+31 456484955
Internetadres:
http://www.asito.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven
Postadres:
-
Plaats:
Eindhoven
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
aanbestedingen@omroepbrabant.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.omroepbrabant.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service