Aankondiging van een opdracht: EU schoonmaak Stichting OPOD - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Nationale identificatie:
151848557
Postadres:
Andriessenplein 22 a
Plaats:
Deventer
NUTS-code:
NL
Postcode:
7425 GX
Land:
NL
Contactpersoon:
mw. M.J. van der Linden
Telefoon:
+31 634735641
E-mail:
linden@inkoop3advies.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ffd417183e9f0acd1193f6542bde1238

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ffd417183e9f0acd1193f6542bde1238

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

EU schoonmaak Stichting OPOD

Referentienummer: 2017-03-15

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, OPOD, bestaat uit diverse scholen die onderdeel uitmaken van deze Stichting. Voor de schoonmaakdienstverlening heeft de Stichting OPOD besloten de dienstverlening schoonmaak centraal aan te besteden. De huidige overeenkomsten tussen de scholen en de huidige schoonmaakbedrijven zijn opgezegd. Dit is de aanleiding om deze aanbestedingsprocedure te gaan volgen.

Deze aanbestedingsprocedure is verdeeld in 2 percelen, waarbij voor perceel 1 de Stichting OPOD er voor heeft gekozen om gebruik te maken van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012. Zie voor de uitgebreide gegevens, de aanbestedingsdocumenten.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: één perceel

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND
NUTS-code:
NL212 Zuidwest-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie m2 overzicht per school.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium flexibiliteit
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium aandachtspunten
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium medewerkers
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium contractmanagement
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium efficiencyslag kwaliteit en kosten
Weging: 10

Kostencriterium
Naam: subgunningscriterium prijs
Weging: 50

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/09/2017
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de Overeenkomst te verlengen met een jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal drie keer gebruik worden gemaakt. In geval van maximale verlenging eindigt de Overeenkomst uiterlijk 31-12-2022.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als gewenste ingangsdatum 01-09-2017 en eindigend op 31-12-2019, waarbij de periode tot en met 31-08-2018 als proefperiode geldt.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND
NUTS-code:
NL212 Zuidwest-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie voor de m2 per school de desbetreffende bijlage.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium flexibiliteit
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium aandachtspunten
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium medewerkers
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium contractmanagement
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: subgunningscriterium efficiencyslag kwaliteit en kosten
Weging: 10

Kostencriterium
Naam: subgunningscriterium prijs
Weging: 50

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 01/09/2017
Einde: 31/12/2019

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de Overeenkomst te verlengen met een jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal drie keer gebruik worden gemaakt. In geval van maximale verlenging eindigt de Overeenkomst uiterlijk 31-12-2022.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als gewenste ingangsdatum 01-09-2017 en eindigend op 31-12-2019, waarbij de periode tot en met 31-08-2018 als proefperiode geldt.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- geschiktheidseis continuïteit,

- geschiktheidseis verzekering

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- geschiktheidseis referentie

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten
  • De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 03/05/2017 Plaatselijke tijd: 08:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 03/05/2017 Plaatselijke tijd: 08:15

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor perceel 1 wordt de opdracht voorbehouden aan de Sociale werkplaats en ondernemers conform artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

Zie voor de uitgebreide gegevens de Offerteaanvraag met de bijbehorende bijlagen.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart 2017 is er een kijkdag om de gebouwen te bezichtigen. Op deze dag worden geïnteresseerde ondernemers in de gelegenheid gesteld de desbetreffende locaties te bezoeken.

U dient zich uiterlijk dinsdag 28 maart a.s. aan te melden voor de schouwing en een bericht te versturen via TenderNed onder vermelding van de naam(en) van de personen die deelnemen (maximaal 2 deelnemers) per ondernemer.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Zwolle
Postadres:
Schuurmanstraat 2
Plaats:
Zwolle
Postcode:
8011 KD
Land:
NL
E-mail:
info@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtbankzwolle.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen. Zie voor de uitgebreide gegevens de aanbestedingsdocumenten.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service