Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2) - Provincie Noord-Brabant

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Provincie Noord-Brabant
422043498
Brabantlaan 1, 5216TV 's-Hertogenbosch ( Nederland )
Ter attentie van: Pietrik Man
Telefoon: +31 736812936,
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl

Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=37110

I.2 TYPE AANKOOPCENTRALE

Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2)

II.1.2 Korte beschrijving

Elektrisch rijden heeft afgelopen jaar een grote groei laten zien. De noodzaak voor verdere ontwikkeling en realisatie van slimme publiek toegankelijke laadinfrastructuur is bij E-rijders, gemeenten en netbeheerders afgelopen jaar toegenomen.

Op 18 juni 2013 hebben GS ingestemd met een strategische samenwerking met Enexis om in een proefproject 600 publieke laadpunten voor elektrische auto's in Brabant realiseren. Doel van de pilot is het gefaseerd verbeteren van de business case voor publieke laadinfrastructuur en slim laden. Met de pilot zet Brabant in op het behouden en versterken van haar internationale koploperspositie voor EV en een elektriciteitsnet dat is voorbereid op de transitie naar lokale duurzame energie. De pilot brengt de netbeheerder in positie om hiervoor de nodige innovaties en kostenreductie in de laadpalen door te voeren, samen met marktpartijen.

Fase A2 is de tweede fase in de pilot waar wij, net als in fase A1, het eigenaarschap voor laadinfrastructuur ambiëren. Wij doen dit om innovaties van Enexis en gemeentelijke werkprocessen in de praktijk te kunnen helpen implementeren en valoriseren. In Fase B (300 laadpunten) beogen we het eigenaarschap voor nieuwe laadpunten over te laten aan marktpartijen.

Fase A2: 155 (max. 200) publieke laadpalen, implementatie vanaf eind 2014
• verdere innovaties aan de paal:
o free choice supplier: de e-rijder bepaalt via zijn service provider bij welke energieleverancier zijn stroom vandaan komt, in plaats van dat de operator /eigenaar van de laadpaal de energieleverancier bepaalt;
o dubbele uitvoering (twee laadpunten in 1 laadpaal die met een kleine goedkope aansluiting op het net is aangesloten).
• verder stroomlijnen proces van aanvraagverwerking;
• één arbeidsgang voor plaatsen laadpaal, aansluiten en inrichten parkeervak;
• aanhaken meer Brabantse gemeenten (plaatsen op basis van samenwerkingsovereenkomst);
• Enexis, het rijk, provincie en gemeenten investeren samen. De provincie is eigenaar.

Marktconsultatie
Voorafgaande aan deze aanbesteding (februari/maart 2014) is een marktconsultatie uitgevoerd. Het marktconsultatiedocument en het bijbehorende Verslag marktconsultatie zijn toegevoegd als bijlagen bij dit Beschrijvend document (en daarnaast tevens eerder gepubliceerd via www.tenderned.nl).

De aanbestedingsprocedure ten behoeve van deze Europese aanbesteding betreft het voornemen van de Provincie om een raamcontract te sluiten met één partij ten behoeve van de levering, plaatsing en aansluiting, beheer en onderhoud van laadobjecten en inrichting van het parkeervak. Deze laatste activiteit wordt verricht tenzij de betreffende gemeente geen gebruik wenst te maken van dit aanbod.

De scope wordt onderverdeeld in een viertal hoofdactiviteiten (onderdelen):
1. Levering van het oplaadobject;
2. Plaatsing en aansluiting van het laadobject;
3. Inrichting van het parkeervak (af te nemen door gemeente, tenzij de betreffende gemeente geen gebruik wenst te maken van dit aanbod);
4. Beheer en onderhoud van het oplaadobject.

Voor de vier hoofdactiviteiten zijn separate PvE’s (Programma’s van Eisen) opgesteld welke als bijlagen (E t/m H) zijn toegevoegd bij het Beschrijvend document.

Zie verder de aanbestedingsstukken.

Planning:
Vrijdag 6 juni 2014: Aankondiging van de aanbesteding verzonden naar www.tenderned.nl
Woensdag 25 juni 2014: Uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van het beschrijvend document; 12.00 uur
Woensdag 2 juli 2014: Publicatie nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen
Woensdag 9 juli 2014: Indien van toepassing: uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van de 1ste nota van inlichtingen; 12.00 uur
Woensdag 16 juli 2014: Indien van toepassing: publicatie 2de nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen
Woensdag 23 juli 2014: Uiterste datum ontvangst inschrijvingen; 11.00 uur

II.I.3 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht
Hoofdcategorieën: 31000000-6 (Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting)

Bijkomende opdrachten
Hoofdcategorieën: 50000000-5 (Reparatie- en onderhoudsdiensten)
Hoofdcategorieën: 65000000-3 (Openbare voorzieningen)
Hoofdcategorieën: 51000000-9 (Installatiediensten (uitgezonderd software))
Hoofdcategorieën: 31681500-8 (Oplaadtoestellen)

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Openbaar

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

C2135689

IV.2.2 Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender
Inloggegevens: TED06
Referentie van de aankondiging: 2014-036878

IV.2.3 Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft

Nummer van de aankondiging in het PB: 2014/S 110-194038
06/06/2014

IV.2.4 Datum van verzending van deze aankondiging:

06/06/2014

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DEZE AANKONDIGING BETREFT

Rectificatie

VI.3 GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE

VI.3.1 Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VI.3.2 Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken

In de oorspronkelijke aankondiging

VI.3.3 Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.3.4 Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
In plaats van: 28/06/2014 12:00
Te lezen: 23/07/2014 12:00

Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van: 28/06/2014 12:00
Te lezen: 23/07/2014 12:00

VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten

-

VI.3.6 Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Toe te voegen tekst: Maanden: 6

VI.4 OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Doordat aankondiging binnen TenderNed binnen hetzelfde project is aangemaakt als de vooraankondiging (ivm marktconsultatie), was het niet mogelijk (zogenaamde 'bug' in TenderNed) om in de aankondiging de juiste termijnen te selecteren. Daarom in de aankondiging van 06-06-2014 zelf reeds de juiste termijnen vernoemd. Bij deze alsnog de formele rectificatie van de aankondiging.

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

12/06/2014Zoeken

Zoek formulier

Service