Aankondiging van een gegunde opdracht: UTI 5525628 Verlenging Flexibele Licentie Overeenkomst Hewlett-Packard Enterprise - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van CTM Solution BV


Publicatie

I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming:
Ministerie van Defensie - Inkoop IT
Nationale identificatie:
27371004
Postadres:
Herculeslaan 1
Plaats:
Utrecht
Postcode:
3584 AB
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
Ewoud Leijs
Telefoon:
-
E-mail:
EU.Aanbestedingen.IV@mindef.nl
Fax:
-

Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.defensie.nl/organisatie/dmo
Adres van het kopersprofiel:
http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/142681
Elektronische toegang tot informatie:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171824&B=CTMSOLUTION
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
-

I.2) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan

I.3) Hoofdactiviteit

  • Defensie

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming

UTI 5525628 Verlenging Flexibele Licentie Overeenkomst Hewlett-Packard Enterprise

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: Diensten

Categorie: 7 Diensten in verband met computers

Stemt u, in het geval van opdrachten voor de dienstencategorieën 17 tot en met 27 (zie bijlage C1) in met de publicatie van deze aankondiging?:
-

Belangrijkste plaats van dienstverlening:
Utrecht

NUTS-code:
NL
II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
  • De aankondiging betreft een opdracht (opdrachten) gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Betreft verlenging Flexibele Licentie Overeenkomst Hewlett-Packard Enterprise.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht:

Hoofdcategorieën:
48000000 - Software en informatiesystemen
Subcategorieën:
-

Bijkomende opdrachten:
-

II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Waarde: 294 000,00 (Zonder btw meegerekend) Munt: EUR

IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbaar

IV.2) Gunningscriteria

IV.2.1) Gunningscriteria

Laagste prijs

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling

Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3) Administratieve inlichtingen

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

UTI 5525628

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen

V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr 1

Perceel nr 1: UTI 5525628 Verlenging Flexibele Licentie Overeenkomst Hewlett-Packard Enterprise

V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht

30/09/2016

V.2) Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 2

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming:
COMPAREX Nederland B.V.
Postadres:
Naritaweg 177
Plaats:
Amsterdam
Postcode:
1043 BW
Land:
NL
Telefoon:
+31 207114793
E-mail:
monique.prins@pc-ware.nl
Fax:
+31 207114801
Internetadres:
http://www.comparex.nl

V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht

Waarde: 294 000,00 (Zonder btw meegerekend) Munt: EUR

Totale definitieve waarde van de opdracht

Waarde: 294 000,00 (Zonder btw meegerekend) Munt: EUR

V.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.2) Nadere inlichtingen

-

VI.3) Beroepsprocedures

VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.3.2) Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
-

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging

11/01/2017

D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG

Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een: -

De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: -

Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden: -

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU

-

Om te kunnen gebruikmaken van de verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s) hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is, door in elk geval de relevante feiten en, waar nodig, de wettelijke bevindingen te vermelden in overeenstemming met Richtlijn 2004/18/EG:

-Zoeken

Zoek formulier

Service