Aankondiging van een opdracht: Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor het Eemsdeltacollege - Eemsdeltacollege

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Eemsdeltacollege
Nationale identificatie:
36788065
Postadres:
Sikkel 3
Plaats:
DELFZIJL
NUTS-code:
NL
Postcode:
9932BD
Land:
NL
Contactpersoon:
Erik Semmelink
Telefoon:
-
E-mail:
info@rietplas.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.eemsdeltacollege.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c645cd3a6d53a123113f0ab1f605e4c6

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor het Eemsdeltacollege

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het geheel aan schoonmaak (dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud) op de 4 locaties van het Eemsdeltacollege. Het Eemsdeltacollege spendeert jaarlijks voor circa € 250.000,- (excl. BTW) aan externe schoonmaakdiensten. Deze informatie is slechts ter indicatie. Hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten en/of plichten worden ontleend.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND
NUTS-code:
NL112 Delfzijl en omgeving

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie Selectieleidraad.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwalitatieve aspecten
Weging: 60

Prijs
Weging: 40

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 48

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming

In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De overeenkomst vangt aan op 5 februari 2018 en is van rechtswege eindigend op 4 februari 2022 inclusief optionele verlenging.

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 03/07/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: 28/08/2017

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

U dient zich als gegadigde aan te melden voor deze procedure door het zenden van een aanmelding per e-mail aan info@rietplas.nl met daarin uw bedrijfsgegevens, inclusief uw naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie gedurende deze aanbesteding. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons de Selectieleidraad per e-mail.

Vragen over deze Selectieleidraad kunnen tot uiterlijk 31 mei 2017 tot 12:00 uur worden ingediend. Dit kan uitsluitend via het e-mailadres: info@rietplas.nl. Vragen die na deze datum en tijd worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Indien er vragen zijn gesteld, zal er uiterlijk op 7 juni 2017 een Nota van Inlichtingen met daarin alle geanonimiseerde vragen, inclusief de hierbij behorende antwoorden als document (digitaal) naar alle aanvragers van de Selectieleidraad worden gemaild.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Noord-Nederland/ locatie Groningen
Postadres:
-
Plaats:
Groningen
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
info@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19/05/2017Zoeken

Zoek formulier

Service