Aankondiging van een opdracht: Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst - Gemeente Zutphen

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Zutphen
Nationale identificatie:
53692375
Postadres:
's-Gravenhof 2
Plaats:
Zutphen
NUTS-code:
NL
Postcode:
7201 DN
Land:
NL
Contactpersoon:
Jan Halfman
Telefoon:
+31 653943987
E-mail:
advies@masterkey.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.zutphen.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2400a449ecdc618e9e6c2c70def0ebed

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2400a449ecdc618e9e6c2c70def0ebed

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing Gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst

Referentienummer: JH/IW/PRJ-1612002

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90911200 - Reiniging van gebouwen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het schoonmaakonderhoud en glasbewassing bij gemeentelijke gebouwen van de gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90911300 - Wassen van ramen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Zutphen, Epe, Lochem en Voorst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het betreft 25 locaties in de gemeenten Zutphen, Epe, Lochem en Voorst. Totaal m2 schoonmaakonderhoud 41.067 m2 en totaal m2 glasbewassing per beurt 11.399 m2.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Gunningscriteria kwalitatief
Weging: 75

Kostencriterium
Naam: Gunningscriteria Prijs
Weging: 25

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 96

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 28/06/2017 Plaatselijke tijd: 11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 28/06/2017 Plaatselijke tijd: 11:05

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten zijn te downloaden vanaf TenderNed. Ook de inschrijvingen dienen digitaal te worden ingediend via TenderNed. Let op: U heeft E-Herkenning nodig om als medewerker van een onderneming in te loggen op TenderNed.

Voor de calculatiesoftware kunt u een inlogcode aanvragen via www.masterkey.nl (zie voor de uitleg : Bijlage 4, Handleiding software MasterKey).

Aanmelden voor deelname aan de schouwing kan tot uiterlijk 9 mei 17.00 uur via een mail naar: advies@masterkey.nl.

De schouwing staat gepland op woensdag 11 mei van 10.00-12.30 uur.

De levering van sanitaire artikelen maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding.

De glasbewassing wordt niet in een apart perceel aanbesteed.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Gelderland
Postadres:
-
Plaats:
Arnhem
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
kanton.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03/05/2017Zoeken

Zoek formulier

Service