Aankondiging van een gegunde opdracht: Levering schoonmaakdiensten en glasbewassing voor elf onderwijslocaties - Stichting Yulius

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Yulius Onderwijs
Nationale identificatie:
24292563
Postadres:
-
Plaats:
Dordrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
Marja de Visser
Telefoon:
-
E-mail:
inkoopfb@yulius.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.yulius.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=50406

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering schoonmaakdiensten en glasbewassing voor elf onderwijslocaties

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze openbare aanbesteding van Stichting Yulius Onderwijs  is het contracteren van een of meerdere partijen voor het verzorgen van schoonmaakdiensten en glasbewassing. De aanbesteding is opgedeeld in twee Percelen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht en Omstreken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het verzorgen van schoonmaakdiensten ten behoeve van Onderwijs

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsplan
Weging: 40

Kwaliteitscriterium
Naam: Aanrijtijd bij calamiteiten
Weging: 5

Kwaliteitscriterium
Naam: Participatie Leertraject Yulius Onderwijs
Weging: 15

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht en omstreken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het verzorgen van schoonmaakdiensten

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsplan
Weging: 40

Kwaliteitscriterium
Naam: Aanrijtijd bij calamiteiten
Weging: 5

Kwaliteitscriterium
Naam: Participatie Leertraject Yulius Onderwijs
Weging: 15

Prijs
Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: -
Perceel nr.: -
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 11

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Aktief Schoonmaakdiensten
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Gorinchem
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: -
Perceel nr.: -
Benaming: -

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 11

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Aktief Schoonmaakdiensten
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Gorinchem
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Dordrecht
Postadres:
-
Plaats:
Dordrecht
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service