Aankondiging van een gegunde opdracht: Europese Aanbesteding "Sanitaire middelen" - Gemeente Eindhoven

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Eindhoven
Nationale identificatie:
261529808
Postadres:
Stadhuisplein 1
Plaats:
Eindhoven
NUTS-code:
NL
Postcode:
5611 EM
Land:
NL
Contactpersoon:
Yvette Op 't Root
Telefoon:
+31 622452087
E-mail:
aanbestedingen@eindhoven.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.eindhoven.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese Aanbesteding "Sanitaire middelen"

Referentienummer: 20160912-2600

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
44411000 - Sanitair
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het leveren (hoofdzakelijk op huurbasis), plaatsen en onderhouden van de nieuwe sanitaire voorzieningen inclusief het leveren van vullingen voor de verschillende sanitaire automaten en het leveren en wisselen van linnengoed en inloopmatten voor gemeente Eindhoven en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1: Sanitaire middelen Gemeente Eindhoven

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
44411000 - Sanitair
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De aanbesteding betreft de gebouwen van de gemeente Eindhoven en de gebouwen van een aan de gemeente gelieerde instelling

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 1: Prijs
Weging: 40

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 2: Plan van Aanpak
Weging: 20

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 3: Proefopstelling Sanitaire middelen
Weging: 20

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 4: Duurzaamheid
Weging: 20

Prijs
Weging: geen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als gewenste ingangsdatum 1 februari 2017 en eindigend vier (4) jaar na de ingangsdatum op 31 januari 2021. Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de Raamovereenkomst te verlengen met één (1) jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal twee (2) keer gebruik worden gemaakt. In geval va...

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2: Sanitaire middelen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
44411000 - Sanitair
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De aanbesteding betreft de gebouwen van de gehele Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 1: Prijs
Weging: 40

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 2: Plan van Aanpak
Weging: 20

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 3: Proefopstelling Sanitaire middelen
Weging: 20

Kwaliteitscriterium
Naam: GW 4: Duurzaamheid
Weging: 20

Prijs
Weging: geen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als gewenste ingangsdatum 1 februari 2017 en eindigend vier (4) jaar na de ingangsdatum op 31 januari 2021. Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de Raamovereenkomst te verlengen met één (1) jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan maximaal twee (2) keer gebruik worden gemaakt. In geval va...

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 178-319764

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming: Raamovereenkomst

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Initial B.V.
Nationale identificatie:
27096031
Postadres:
Oude Middenweg 75
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2491 AC
Land:
NL
Telefoon:
+31 38191171
E-mail:
denise.groeneweg@rentokil-initial.com
Fax:
+31 703874001
Internetadres:
http://www.initial.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming: Raamovereenkomst

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Initial B.V.
Nationale identificatie:
27096031
Postadres:
Oude Middenweg 75
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2491 AC
Land:
NL
Telefoon:
+31 38191171
E-mail:
denise.groeneweg@rentokil-initial.com
Fax:
+31 703874001
Internetadres:
http://www.initial.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres:
Leeghwaterlaan 8
Plaats:
's-Hertogenbosch
Postcode:
5223 BA
Land:
NL
E-mail:
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 736202020
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 20 kalenderdag na datum van het bericht over de gunningsbelissing.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming:
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres:
Leeghwaterlaan 8
Plaats:
's-Hertogenbosch
Postcode:
5223 BA
Land:
NL
E-mail:
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 736202020
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service