Aankondiging van een gegunde opdracht: Schoonmaken en glasbewassing van kantoren voor gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Oude IJsselstreek
Nationale identificatie:
82063172
Postadres:
Staringstraat 25
Plaats:
Gendringen
NUTS-code:
NL
Postcode:
7081 BN
Land:
NL
Contactpersoon:
Jacques Roosendaal
Telefoon:
+31 315292292
E-mail:
info@oude-ijsselstreek.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.oude-ijsselstreek.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaken en glasbewassing van kantoren voor gemeente Oude IJsselstreek

Referentienummer: EA/ITX/2017/GEMOUDEIJSSELSTREEK/WP/01

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919200 - Schoonmaken van kantoren
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het verzorgen van het schoonmaakonderhoud voor de gemeente Oude IJsselstreek.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 89 210,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND
NUTS-code:
NL225 Achterhoek

Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oude IJsselstreek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het betreft 5 locaties met een totale omvang van in totaal circa 4.000 m2.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 90

Prijs
Weging: 10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 015-023905

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Schoonmaken en glasbewassing van kantoren voor gemeente Oude IJsselstreek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

11/04/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Mabeon Schoon Achterhoek B.V.
Nationale identificatie:
09164983
Postadres:
Zaagmolenpad 45 a
Plaats:
DOETINCHEM
NUTS-code:
NL
Postcode:
7008AG
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
http://www.mabeon-achterhoek.bv

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 210,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Gelderland
Postadres:
Walburgstraat 2-4
Plaats:
Arnhem
Postcode:
6811 CD
Land:
NL
E-mail:
infobalie.rb-gel@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883612000
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Na voorlopige gunning 20 dagen Alcateltermijn.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming:
Rechtbank Gelderland
Postadres:
Walburgstraat 2-4
Plaats:
Arnhem
Postcode:
6811 CD
Land:
NL
E-mail:
infobalie.rb-gel@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service