Aankondiging van een gegunde opdracht: Schoonmaakdiensten - Gemeente Leeuwarden

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Leeuwarden
Nationale identificatie:
50042688
Postadres:
postbus 21000
Plaats:
Leeuwarden
NUTS-code:
NL
Postcode:
8900 JA
Land:
NL
Contactpersoon:
Marielle Pouwels
Telefoon:
+31 587505482
E-mail:
mpouwels@leeuwarden.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.leeuwarden.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=50458

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaakdiensten

Referentienummer: 2016-Z10635

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919200 - Schoonmaken van kantoren
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Middels een Europese Aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst te komen tot een overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor het verzorgen van de Schoonmaakdiensten.

Deze opdracht is voorbehouden aan bedrijven die voldoen aan het gestelde in de wet Sociale werkvoorziening en het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken conform het gestelde in art. 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 .

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 285 000,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919200 - Schoonmaken van kantoren
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeuwarden

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Deze aanbesteding moet leiden tot het verlenen van schoonmaakdiensten op de locaties van Opdrachtgever conform de aangegeven werkprogramma's.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 90

Prijs
Weging: 10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 233-424506

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Schonnmaakdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Breedweer Facilitaire Dienstverlening
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Uitgeest
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Leeuwarden
Postadres:
-
Plaats:
Leeuwarden
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07/04/2017Zoeken

Zoek formulier

Service