Vooraankondiging: Marktconsultatie schoonmaak voor SW Bedrijven - Veiligheidsregio Haaglanden

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Digitaal inschrijven is mogelijk bij deze aanbesteding. Hiervoor moet u inloggen in TenderNed. Geen gebruikersaccount? Dan kunt u zich hier registreren.

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Veiligheidsregio Haaglanden
Nationale identificatie:
6009372
Postadres:
Dedemsvaartweg 1
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
2505 CD
Land:
NL
Contactpersoon:
Freek Gielen
Telefoon:
-
E-mail:
inkoop.aanbestedingen@vrh.nl
Fax:
+31 651348200
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.vrh.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Marktconsultatie schoonmaak voor SW Bedrijven

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het gaat om circa 23 locaties. Er is een onderscheid in centrale kantoorlocaties, decentrale kantoorlocaties, beroepskazernes en vrijwilligerskazernes. Er zijn verschillende werkzaamheden die onder de categorie schoonmaakdiensten vallen. In de onderstaande opsomming zijn de schoonmaakdiensten benoemd waar deze aanbesteding betrekking op heeft, deze worden in één perceel aanbesteed: Inschrijver moet alle onderstaande werkzaamheden in zijn aanbieding meenemen:

1. Reguliere schoonmaak;

2. Ad-hoc afroepwerkzaamheden (op aanvraag, optioneel).

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND
NUTS-code:
NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De VRH heeft momenteel 23 locaties. Voor deze aanbesteding heeft de VRH onderscheid gemaakt in centrale kantoorlocaties, decentrale kantoorlocaties, beroepskazernes en vrijwilligerskazernes.

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.3) Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht

28/04/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service