Aankondiging van een gegunde opdracht: Schoonmaakwerkzaamheden - Gemeente Nissewaard

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van CTM Solution BV


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Gemeente Nissewaard
Nationale identificatie:
62252046
Postadres:
Raadhuislaan 106
Plaats:
Spijkenisse
NUTS-code:
NL335
Postcode:
3201 EL
Land:
NL
Contactpersoon:
Dhr. A.A.M. van Houten
Telefoon:
+31 181696235
E-mail:
Aam.vanhouten@nissewaard.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.nissewaard.nl
Adres van het kopersprofiel:
http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/103653

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaakwerkzaamheden

Referentienummer: EU/CZINK16-04-005

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een perceel schoonmaakwerkzaamheden.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 400 000,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911100 - Reinigen van accommodatie
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911200 - Reiniging van gebouwen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911300 - Wassen van ramen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90914000 - Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90919200 - Schoonmaken van kantoren
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL335 Groot-Rijnmond

Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Nissewaard

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Schoonmaakwerkzaamheden.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: ondernemingsplan
Weging: 25

Kwaliteitscriterium
Naam: klantbeleving
Weging: 15

Kwaliteitscriterium
Naam: toezicht training en coaching
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: MVO
Weging: 10

Kwaliteitscriterium
Naam: Risico's
Weging: 10

Prijs
Weging: 700

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 076-134344

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming: Schoonmaakwerkzaamheden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

01/12/2016

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
CSU Cleaning Services BV
Nationale identificatie:
KVK 33044713
Postadres:
Berkenwoudestraat 7
Plaats:
Rotterdam
NUTS-code:
NL335
Postcode:
3076 JA
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 380 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Rotterdam
Postadres:
-
Plaats:
Rotterdam
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
-
Telefoon:
-
Internetadres:
-
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service