Aankondiging van een opdracht: Schoonmaken en glasbewassing van locaties van Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Nationale identificatie:
342024633
Postadres:
De Ruijterstraat 36
Plaats:
'S-GRAVENHAGE
NUTS-code:
NL
Postcode:
2518AS
Land:
NL
Contactpersoon:
Maaike Schmelling
Telefoon:
+31 704262626
E-mail:
info@vohaaglanden.nl
Fax:
+31 704262630
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.vohaaglanden.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/61af2cf4a8c801af34879688f6f14d54

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
Via TenderNed
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
servicedesk@TenderNed.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/61af2cf4a8c801af34879688f6f14d54

het volgende adres:

Officiële benaming:
Via TenderNed
Nationale identificatie:
-
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
NUTS-code:
NL
Postcode:
-
Land:
NL
Contactpersoon:
-
Telefoon:
-
E-mail:
servicedesk@TenderNed.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Schoonmaken en glasbewassing van locaties van Stichting VO Haaglanden

Referentienummer: EA/ITX/2017/SVOH/WP/01

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden van diverse locaties van Stichting VO Haaglanden

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 1: Johan de Witt Scholengroep

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911300 - Wassen van ramen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 1 - Johan de Witt Scholengroep: betreft 5 locaties met totaal ongeveer 18.600 m² vloeroppervlakte. Binnen de locaties zijn kantoorruimten, sanitaire ruimten, opleidingsruimten praktijklokalen en verkeersruimten te onderscheiden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 90

Prijs
Weging: 10

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Perceel 2 : Haags Montessori Lyceum

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90919300 - Schoonmaken van scholen
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
90911300 - Wassen van ramen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Perceel 2 - Haags Montessori Lyceum: betreft 1 locatie met totaal ongeveer 6.900 m² vloeroppervlakte. Binnen de locatie zijn kantoorruimten, sanitaire ruimten, opleidingsruimten praktijklokalen en verkeersruimten te onderscheiden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 90

Prijs
Weging: 10

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 36

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen valse verklaringen

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 08/09/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 08/09/2017 Plaatselijke tijd: 12:00

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Den Haag
Postadres:
Prins Clauslaan 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
denhaag@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12/06/2017Zoeken

Zoek formulier

Service