Aankondiging van een gegunde opdracht: Chr. Gymnasium Sorghvliet Schoonmaakdiensten - Vereniging Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Vereniging Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Nationale identificatie:
17778213
Postadres:
Johan de Wittlaan 22
Plaats:
'S-GRAVENHAGE
NUTS-code:
NL
Postcode:
2517JR
Land:
NL
Contactpersoon:
S. Kartono
Telefoon:
+31 703451577
E-mail:
sorghvliet-financieel@gymnasium-sorghvliet.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.gymnasium-sorghvliet.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Chr. Gymnasium Sorghvliet Schoonmaakdiensten

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het leveren van schoonmaakdiensten voor het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het betreft een opdracht voor 3 jaar met een eenmalige optionele verlenging van 3 jaar.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium
Naam: G2: Kwaliteitsaspecten
Weging: 65

Prijs
Weging: 35

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 226-411614

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: Chr. Gymnasium Sorghvliet Schoonmaakdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

20/02/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 12

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Dolmans Facilitaire Diensten
Nationale identificatie:
30129609
Postadres:
Lage Dijk-Noord 14
Plaats:
IJSSELSTEIN
NUTS-code:
NL
Postcode:
3401VA
Land:
NL
Telefoon:
+31 883656200
E-mail:
salessupport@dolmans.com
Fax:
+31 306889402
Internetadres:
http://www.dolmans.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Den Haag
Postadres:
Prins clauslaan 60
Plaats:
Den Haag
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
info@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883622200
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15/03/2017Zoeken

Zoek formulier

Service