Vooraankondiging: Uitnodiging tot inschrijven: veldopstelling zonnepanelen 12 Ha - Gemeente Achtkarspelen

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming:
Gemeente Achtkarspelen
Nationale identificatie:
21622843
Postadres:
Stationsstraat 18
Plaats:
Buitenpost
Postcode:
9285 ZV
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
Ragna van Sonsbeek
Telefoon:
+31 511548111
E-mail:
duorsum@achtkarspelen.nl
Fax:
+31 511548110

Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.achtkarspelen.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.3) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

II.A: Voorwerp van de opdracht - Werken

II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Uitnodiging tot inschrijven: veldopstelling zonnepanelen 12 Ha

II.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken:
Buitenpost

NUTS-code:
NL121
NUTS-code:
NL

II.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: neen

II.4) Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken

De gemeente Achtkarspelen wil een grote stap maken in het verduurzamen van de gemeente.

De projectomschrijving treft u aan in het bijgevoegde document PvE-Sinnegreide Achtkarspelen. In dit document staan tevens alle belangrijke aanleverdata en mogelijkheden voor het stellen van vragen. De aanbiedingen dienen uiterlijk 14 april 2016 in het bezit van de aangewezen personen conform de vraagspecificatie te zijn. Tevens staan alle eisen ten aanzien van de in te leveren stukken, de geschiktheids- en gunningscriteria en beoordeling in dit document.

--------------------

Tijdens uitwerking van de mogelijkheden is gebleken dat een zonneweide een geschikte optie is om deze verduurzaming te realiseren. De gemeente geeft aan een locatie voorhanden te hebben die gebruikt kan worden voor ontwikkeling van een zonneweide. Middels deze uitvraag wil de gemeente marktpartijen vragen met voorstellen te komen voor realisatie en exploitatie van een zonneweide op de grond van de gemeente.

Het gebied waar de zonneweide gerealiseerd moet worden ligt aan de noordkant van Buitenpost. Ten noorden van het spoor en direct ten oosten van het bedrijventerrein De Swadde ligt een perceel van 17 hectare grond van de gemeente. Op dit moment verhuurt de gemeente de grond aan een agrarische ondernemer. 12 hectare van dit perceel wordt aangewezen voor de zonneweide. De overige 5 hectare worden gereserveerd voor mogelijk later gebruik (bestemming nog niet vastgesteld).

Er dient onderscheid te worden gemaakt in een drietal deelgebieden te weten:

- Oogstveld;

- Overgangszone;

- Entreezone.

Oppervlaktes:

- Oogstveld circa 10 hectare

- Overgangszone en entreezone samen circa 2 hectare.

Oogstveld

Binnen dit gebied heeft de ontwikkelaar de ruimte om, binnen de genoemde voorwaarden, naar eigen inzicht zonnepanelen te plaatsen. Het oogstveld heeft een oppervlakte van circa 10 hectare.

Overgangszone

De ontwikkelaar wordt uigedaagd om van dit deel van het gebied een ‘visitekaartje’ te maken voor het project. De focus voor dit gebied ligt niet op maximale energieproductie maar om een combinatie van energieproductie en andere waarden/functies. In deze zone mag maximaal 50% van het geinstalleerd vermogen per hectare van het oogstveld gerealiseerd worden (wanneer op het oogstveld 600 kWp/ha geïnstalleerd wordt, dan mag in de overgangszone maximaal 300 kWp /ha geplaatst worden).

Entreezone

Voor de entreezone gelden dezelfde eisen als voor de overgangszone. Aanvullende voorwaarde voor dit gebied is dat de entreezone vrij toegankelijk moet zijn. Er mag in deze zone bijvoorbeeld geen hekwerk geplaatst worden.

Onderdeel van het project is ook de landschappelijke inpassing van de zonneweide. Samengevat komt dit neer op het toepassen van houtsingels, struikgewas en rietkragen.

De gemeente heeft drie doelstellingen m.b.t. dit project:

- Duurzaamheid: de gemeente wil in de top tien van de meest duurzame gemeenten in Fryslân komen;

- Participatie: burgers van Achtkarspelen moeten kunnen participeren in de zonneweide;

- Inkomsten: de gemeente krijgt inkomsten uit het project.

-

Percelen

Verdeling in percelen:
neen

II.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht:

Hoofdcategorieën:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorieën:
-

Bijkomende opdrachten:
-

II.6) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht

Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
-

-

II.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
ja

II.8) Nadere inlichtingen

-

III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.2) Voorwaarden voor deelneming

III.2.1) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.2) Nadere inlichtingen

Aanbesteding conform: nvt.

VI.3) Inlichtingen over de algemene voorschriften

Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn:

Belastingwetgeving:

-

Milieuwetgeving:

-

Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden:

-

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging

01/03/2016

A: Extra adressen en contactpunten

A.II) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over belastingen verkrijgbaar zijn

-

A.III) Adres, contactpunt en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over milieubescherming verkrijgbaar zijn

-

A.IV) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden verkrijgbaar zijn

-

B: Inlichtingen over percelen

-Zoeken

Zoek formulier

Service