Aankondiging van een opdracht: Dynamisch aankoopsysteem ten behoeve van de inhuur van extern personeel - Gemeente Alphen aan den Rijn

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskalphen.nl.

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Nationale identificatie:
322097992
Postadres:
Stadhuisplein 1
Plaats:
ALPHEN AAN DEN RIJN
Postcode:
2405SH
Land:
NL
Contactpunt(en):
-
Ter attentie van:
Brigitte van Es
Telefoon:
-
E-mail:
inkoop@alphenaandenrijn.nl
Fax:
-

Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.alphenaandenrijn.nl
Adres van het kopersprofiel:
-
Elektronische toegang tot informatie:
http://www.inhuurdeskalphen.nl
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=90632

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.3) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Dynamisch aankoopsysteem ten behoeve van de inhuur van extern personeel

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: Diensten

Categorie: 27 Overige diensten

Belangrijkste plaats van dienstverlening:
gemeente Alphen aan den Rijn

NUTS-code:
NL334
NUTS-code:
NL
II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
  • De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De tijdelijke inhuur van extern personeel van Opdrachtgever vanaf schaal 9 (op basis van inspanningsverplichting) verloopt via de Inhuurdesk Alphen aan den Rijn (hierna te noemen Inhuurdesk), voor zover dit niet via bestaande overeenkomsten mogelijk is. De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (hierna te noemen DAS).

Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van Opdrachtgever dienen partijen zich eenmalig te registreren op de Inhuurdesk. Registratie kan plaatsvinden voor één of meer van de volgende categorieën:

- Administratief/ Secretarieel

- ICT/ Automatisering

- Consultancy

- Management

- Techniek/ Bouw/ Onderhoud/ Ontwerp

- Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening

- Overheid: Burger- en Publiekszaken

- Communicatie

- Facilitair

- Financiën

- Juridisch

- Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur

- Overheid: Openbare orde en Veiligheid

- Opleiding en Training

- Personeel en Organisatie

- Overheid: Ruimtelijke ordening, Milieu en Verkeer

- Overheid: Sociale zaken en Werkgelegenheid

- Overheid: Sport en Recreatie

- Overheid: Subsidies

- Overheid: Vergunningen

- Overheid: Welzijn en Zorg

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen.

Aan de toelating tot de DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht:

Hoofdcategorieën:
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Subcategorieën:
-

Bijkomende opdrachten:
-

II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.1.8) Percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.9) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang

Registratie kan plaatsvinden voor één of meer van de volgende categorieën:

- Administratief/ Secretarieel

- ICT/ Automatisering

- Consultancy

- Management

- Techniek/ Bouw/ Onderhoud/ Ontwerp

- Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening

- Overheid: Burger- en Publiekszaken

- Communicatie

- Facilitair

- Financiën

- Juridisch

- Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur

- Overheid: Openbare orde en Veiligheid

- Opleiding en Training

- Personeel en Organisatie

- Overheid: Ruimtelijke ordening, Milieu en Verkeer

- Overheid: Sociale zaken en Werkgelegenheid

- Overheid: Sport en Recreatie

- Overheid: Subsidies

- Overheid: Vergunningen

- Overheid: Welzijn en Zorg

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen.

II.2.2) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.3) Inlichtingen over verlengingen

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

-

III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen

-

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

-

III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden

De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen

III.2) Voorwaarden voor deelneming

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eis: Geen crimineel verleden

Beschrijving: De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden

Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden

Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.

 

Eis: Geen ernstige beroepsfout

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft in de afgelopen vier jaar in de uitoefening van zijn beroep geen een ernstige fout begaan.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).

 

Eis: Geen gerechtelijke uitspraak

Beschrijving: Tegen de onderneming of een bestuurder ervan is in de afgelopen 4 jaar niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt de verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon, bedoeld in artikel 30 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens. Aanvragen bij de Minister van Justitie. In de praktijk worden de aanvragen behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (verder: COVOG).

 

Eis: Geen surseance van betaling

Beschrijving: Voor de onderneming of een bestuurder ervan is geen faillissement of liquidatie aangevraagd; tegen de onderneming is geen procedure van vereffening of surseance van betaling aangevraagd. Tegen de onderneming is geen akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie aanhangig gemaakt.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt een non-faillissementsverklaring waaruit blijkt dat een gegadigde of inschrijver niet verkeert in één van die omstandigheden. Aanvragen bij de Griffie van de Rechtbank in het arrondissement waarin de onderneming gevestigd is.

 

Eis: Geen valse verklaringen

Beschrijving: De gegadigde of inschrijver heeft zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die door een aanbestedende dienst van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.

Wetsverwijzing: Geen valse verklaringen

Bewijsstuk: Eigen Verklaring

Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver verklaart door middel van een eigen verklaring dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

Eis: Betalingen premies

Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies.

Toelichting op Bewijsstuk: De onderneming of een bestuurder overlegt een verklaring omtrent betalingsgedrag werknemersverzekering en volksverzekering waaruit blijkt dat een gegadigde of inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen. Aanvragen bij de belastingdienst

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

-

III.2.3) Vakbekwaamheid

-

III.2.4) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening

III.3.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen

III.3.2) Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Openbaar

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

-

Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
-

IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: -

IV.2) Gunningscriteria

IV.2.1) Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen

IV.3) Administratieve inlichtingen

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

108000

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

neen

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
Datum: 30/06/2017 Tijdstip: 23:59

Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 30/06/2017 Tijdstip: 23:59

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: -

IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

Officiële EU-taal (talen):

  • NL
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 30/06/2017 Tijdstip: 23:59

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2) Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
-

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21/09/2016

B: Inlichtingen over percelen

-Zoeken

Zoek formulier

Service