Aankondiging van een opdracht: Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel - Omgevingsdienst Midden-Holland

Knoppenbalk

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskodmh.nl.

Let op: Het kan zijn dat bepaalde teksten in onderstaand formulier zijn ingekort op last van de Tender Electronic Daily (TED). Raadpleeg altijd het dashboard van een aanbesteding voor de volledige weergave van alle informatie.


Publicatie

  1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Omgevingsdienst Midden-Holland
Nationale identificatie:
39720503
Postadres:
Thorbeckelaan 5
Plaats:
GOUDA
NUTS-code:
NL
Postcode:
2805CA
Land:
NL
Contactpersoon:
R van de Vis
Telefoon:
+31 885450315
E-mail:
rvandevis@odmh.nl
Fax:
+31 644022235
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.odmh.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5497ded424b083fdfb4775ce8a5a3add

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5497ded424b083fdfb4775ce8a5a3add

het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

  • Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Tijdelijke inhuur van extern personeel verloopt via de inhuurdesk Omgevingsdienst Midden-Holland. De inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor diverse categorieën:

Administratief | Secretarieel

ICT | Automatisering

Beleidsadvies | Advies | Adviseur

Z-Existing Contracts

Bestuur | Management

Techniek | Bouw | Onderhoud | Ontwerp

Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening

Overheid: Burger- en publiekszaken

Communicatie | Public Relations

Z-Contract Management

Faciliteit

Financieel

Inkoop

Juridisch

Onderwijs | Wetenschap | Cultuur

Overheid: Openbare Orde en Veiligheid

Opleidingen | Training

Z-Payroll

Personeelszaken (PZ) | Personeel & Organisatie (P&O)

Overheid: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Verkeer

Overheid: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overheid: Sport | Recreatie

Overheid: Vergunningen

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 2 000 000,00 Munt: EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Naar verwachting € 1.000.000 a € 1.200.000 per jaar.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: EMVI
Weging: 100

Prijs
Weging: 100

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 2 000 000,00 Munt: EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 24

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van het DAS bedraagt in ieder geval 2 jaar. De Omgevingsdienst kan de duur van het DAS met 2 maal 2 jaar verlengen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

De looptijd van het DAS bedraagt in ieder geval 2 jaar. De Omgevingsdienst kan de duur van het DAS met 2 maal 2 jaar verlengen.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 31/08/2017 Plaatselijke tijd: 18:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
  • NL
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

-

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank Utrecht
Postadres:
-
Plaats:
Utrecht
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
reachtbank@utrecht.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03/07/2017Zoeken

Zoek formulier

Service