Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed - Veelgestelde vragen

Vanaf 12 mei 2021, 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Hieronder vindt u de antwoorden bij een aantal veelgestelde vragen rondom deze wijziging.

Algemeen

Waarom hebben jullie dit gewijzigd?

Op grond van de Europese richtlijnen moet een aankondiging eerst op Tender Electronic Daily (TED) gepubliceerd worden, voordat deze op TenderNed zichtbaar wordt.

Een aankondiging mag dus niet direct op TenderNed worden gepubliceerd. De richtlijnen schrijven echter ook voor dat een publicatie 48 uur na verzending aan TED op TenderNed gepubliceerd mag worden, ook als die dan nog niet op TED staat. TED heeft al aangegeven publicaties niet binnen 48 uur te kunnen verwerken.

Wat wijzigt er precies?

Tot nu waren aankondigingen vrijwel direct zichtbaar op TenderNed, zodra een aanbestedende dienst deze (via TenderNed) verstuurde naar TED.

Met ingang van 12 mei 2021 duurt het maximaal 48 uur na verzending, voordat de aankondiging verschijnt op TenderNed.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen, die rechtstreeks op TenderNed of via een commercieel platform (Tsender) worden gepubliceerd:

 • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
 • Aankondiging van de opdracht
 • Aankondiging van de gegunde opdracht
 • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
 • Wijziging van de opdracht

Zijn er uitzonderingen?

De volgende aankondigingen zijn uitgezonderd van deze wijziging en verschijnen nog steeds direct na verzending op TenderNed:

 • Rectificatie
 • Vroegtijdige beëindiging

Let op. De wijziging heeft geen effect op de termijn waarbinnen een aanbestedende dienst een nieuwe aankondiging kan publiceren voor dezelfde aanbesteding. Wanneer u een aankondiging publiceert en deze naar TED stuurt, moet u wachten tot deze op TED verschijnt voordat u een nieuwe publicatie kunt uitvoeren. Dit kan maximaal 5 dagen duren. Hierin is niets gewijzigd.

Geldt de wijziging voor alle publicaties?

De wijziging geldt alleen voor aanbestedingen die naar TED gaan, dus Europese aanbestedingen of nationale aanbestedingen die vrijwillig naar TED worden gestuurd.

De wijziging geldt voor de meeste typen aankondigingen, uitzonderingen zijn de Rectificatie en de Vroegtijdige beëindiging, deze worden wel direct op TenderNed gepubliceerd. 

De wijziging geldt niet voor nationale aanbestedingen die niet naar TED worden verstuurd. Deze zullen ook na de wijziging direct op TenderNed zichtbaar zijn. 

Staat een aankondiging eerder op TED dan op TenderNed?

Nee. TED heeft aangegeven publicaties niet binnen 48 uur te kunnen verwerken. Daarom is een aankondiging dus (na 48 uur), toch eerst zichtbaar op TenderNed.

Aanbestedende diensten

Wanneer verschijnt een aankondiging op TenderNed?

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed, maar 48 uur na verzending aan Tenders Electronic Daily (TED). Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op donderdagmiddag 15:15 verzonden is naar TED, zaterdagmiddag om 15:15 op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd staat.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen:

 • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
 • Aankondiging van de opdracht
 • Aankondiging van de gegunde opdracht
 • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
 • Wijziging van de opdracht

Voor de volgende aankondigingen geldt een uitzondering. Deze worden wel direct gepubliceerd:

 • Rectificatie
 • Vroegtijdige beëindiging

Nationale aankondigingen

Voor nationale aankondigingen geldt dit niet. Deze zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Een uitzondering hierop is wanneer u er vrijwillig voor kiest om de aankondiging naar TED te sturen. Dan gelden dezelfde regels als voor Europese aankondigingen.

Na 48 uur op TenderNed

De publicaties worden exact 48 uur later gepubliceerd, ook in het weekend. Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op donderdagmiddag 15:15 verzonden is naar TED, zaterdagmiddag om 15:15 op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd staat. Omdat er in het weekend (veel) minder aanbestedingen worden aangemaakt, zullen er 48 uur later, op maandag en dinsdag, minder aankondigen verschijnen dan op de andere dagen.

Aangemaakt op

Te zien op het aankondigingenplatform
(exact 48 uur later)

Maandag xx uur Woensdag xx uur
Dinsdag xx uur Donderdag xx uur
Woensdag xx uur Vrijdag xx uur
Donderdag xx uur Zaterdag xx uur
Vrijdag xx uur Zondag xx uur
Zaterdag xx uur Maandag xx uur
Zondag xx uur Dinsdag xx uur

Attenderingen

Via het interesseprofiel kunt u aangeven, dat u op de hoogte gehouden wilt worden van interessante aanbestedingen. Hierbij kunt u kiezen: u ontvangt de attenderingen direct of dagelijks.

 • Direct: een attendering wordt direct verstuurd na publicatie op het aankondigingenplatform.
 • Dagelijks: rond middernacht wordt gekeken welke aankondigingen de afgelopen 24 uur zijn gepubliceerd. Staan hier aankondigingen bij die passen bij uw interesseprofiel, dan ontvangt u vervolgens een attendering.

Waar vind ik meer informatie over de juridische gevolgen van deze wijziging?

Als aanbestedende dienst kunt u terecht bij uw eigen juridische afdeling. Komt u daarmee niet verder dan kunt u de vragen ook voorleggen aan PIANOo.

Moet ik als aanbestedende dienst zelf iets aanpassen of anders doen bij het gebruik van TenderNed?

Nee. In TenderNed voert u de taken en stappen op dezelfde manier uit als voor de wijziging.

Moet ik de termijnen aanpassen naar aanleiding van de wijziging?

Hier bent u niet toe verplicht. Vanuit PIANOo wordt dit wel gestimuleerd, om inschrijvers zo voldoende tijd te gunnen om hun offerte in te dienen. Dit zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op het aantal goede inschrijvingen op uw aanbesteding.

De termijnberekening van de richtlijnen gaat uit van het moment van verzending van de aankondiging. Hier verandert niets in. 

 • U kunt  voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn de datum van publicatie (48 uur na verzending) op TenderNed aanhouden. Dan wijzigt er aan de inschrijftermijn voor ondernemers niets ten opzichte van de termijn voor de wijziging.
 • U kunt voor het bepalen van de minimale inschrijftermijn ook de verzenddatum van de publicatie aanhouden. In dit geval hebben ondernemers 48 uur minder de tijd om in te schrijven ten opzichte van vóór de wijziging.

Verandert er iets in het dashboard van een aanbesteding?

Als u met uw muis over een uitgevoerde taak (richting TED) beweegt, dan ziet u daar: Status TenderNed Aankondigingen: Wachten op TED.

Ook de TED ontvangstdatum/tijdstip worden getoond: Status TED: Ontvangen, 24-04-2021, 13:44’ of Status TED: Gepubliceerd, 24-04-2021, 13:48.

Aan de hand hiervan kunt u zelf inschatten wanneer de 48 uur verstreken zal zijn en uw publicatie op TenderNed wordt gepubliceerd. 

Als de laatste publicatie de status Wachten op TED (WOT) heeft, dan wordt bovenaan in het dashboard van de aanbestedende dienst de volgende melding getoond: Uw aankondiging is nog niet gepubliceerd op TED. Het kan tot maximaal 48 uur duren voordat u een nieuwe publicatietaak kan uitvoeren.

Deze wordt constant getoond, tot het moment dat deze publicatie niet meer de status WOT heeft. Dan verdwijnt de melding. Het kan tot 2 minuten na het uitvoeren van de publicatie taak duren voordat de melding getoond wordt. 

Als een aanbesteding de status ‘Wachten op TED’ heeft, kunnen er dan nog wel documenten gepubliceerd worden?

Documenten kunnen wel bijgewerkt/toegevoegd worden in het dashboard van de aanbestedende dienst. De taak Documenten publiceren of actualiseren wordt echter pas zichtbaar als de aankondiging op TenderNed gepubliceerd is.

Dit betekent dat ondernemers de (gewijzigde/toegevoegde) documenten nog niet kunnen zien, totdat de taak is uitgevoerd. 

Ondernemers

Heb ik als ondernemer na de wijziging, minder tijd voor het inschrijven?

Dat kan, maar hoeft niet. De aanbestedende dienst bepaalt of ze bij de termijnen rekening houden met de wijziging. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met de aanbestedende dienst.

Waarom heb ik vandaag geen attendering ontvangen, of staan er minder aanbestedingen in dan ik verwacht had?

Aankondigingen verschijnen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Dit kan de reden zijn dat u geen attenderingsmail heeft ontvangen, of dat er minder aanbestedingen in de mail staan dan verwacht. Met name op dinsdag en woensdag zult u minder attenderingen mogen verwachten.

Lees meer over deze wijziging bij PIANOo

Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed

Naar boven