Nieuwsarchief

Aanmeldscherm voor aanbesteding vernieuwd

Ondernemers hadden al een gemoderniseerd inschrijfscherm, maar nu is ook het aanmeldscherm vernieuwd. Verder is het voor ondernemers ook weer mogelijk om '0' als bedrag op te voeren.

31 oktober 2019

Kies de juiste CPV-codes bij uw opdracht

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft u aan waar uw opdracht over gaat. In de praktijk zien we dat dit wel eens mis gaat, de hoofd CPV-code past dan niet bij het type opdracht. Door TED (Tenders Electronic Daily) wordt er vanaf 15 januari 2020 streng gecontroleerd of u de juiste CPV-codes gebruikt, die passen bij het type opdracht (levering, dienst of werk).

21 oktober 2019

Pilot Live Chat TenderNed Servicedesk

Vanaf donderdag 17 oktober 2019 kunt u uw vragen aan TenderNed ook stellen via een live chatfunctie. Het gaat om een pilot tot eind dit jaar.

17 oktober 2019

Downloaden ‘alle vragen’ toegevoegd

Met de release van 16 oktober 2019 is het downloaden van ‘Alle vragen’ voor ondernemers toegevoegd. Ondernemers kunnen nu in een aanbesteding bij ‘vraag en antwoord’ alle vragen in één keer downloaden. Voorlopig alleen nog als CSV-bestand. In een latere release gaan we ook de mogelijkheid toevoegen om de vragen als PDF te downloaden.

17 oktober 2019

Drie schermen vernieuwd

Met de release van 2 oktober 2019 zijn er meerdere schermen gemoderniseerd en is er gestart met het tekstueel aanpassen van de bijbehorende berichten en meldingen.

3 oktober 2019

Dashboard en Vraag en antwoord vernieuwd

In de release van 18 september 2019 heeft het dashboard bij een aanbesteding een nieuw ontwerp gekregen. Daarnaast is het scherm beantwoorden van de gunningscriteria geüpdatet. Ook hebben we Vraag en antwoord gebruiksvriendelijker gemaakt door een nieuw design en nieuwe functionaliteiten. Deze verbeteringen gelden alleen voor de ondernemerskant van de applicatie.

18 september 2019

Schermen Aanbestedingsberichten gemoderniseerd

In de release van 21 augustus 2019 zijn meerdere schermen live gegaan met een nieuw ontwerp. Ook is er een correctie op de eisen die mogelijk zijn bij Werken, en hebben we het sluitingstijdstip bij een marktconsultatie duidelijker gemaakt.

22 augustus 2019

Scherm overzicht Eisen aangepast voor ondernemers

Het scherm met een overzicht van de eisen bij een aanmelding en inschrijving zijn gemoderniseerd. Via dit scherm kunnen ondernemers elke eis afzonderlijk bekijken en beantwoorden.

7 augustus 2019

MVI-zelfevaluatie tool helpt overheden beter maatschappelijk verantwoord inkopen

Steeds meer overheden kopen maatschappelijk verantwoord in. Om te weten of ze hun ambities op dit gebied halen, kunnen ze hun prestaties inzien, evalueren en monitoren met behulp van de MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET).

Deze gratis tool is door PIANOo ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De meesten gebruikers zijn gemeenten, maar ook binnen de Rijksoverheid wordt de tool momenteel uitgerold. De eerste reacties en resultaten zijn positief, het aantal gebruikers groeit.

23 juli 2019

Aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2019

Ieder half jaar publiceert TenderNed de gegevens uit het aankondigingenplatform. In de eerste twee kwartalen van 2019 zijn 9096 aankondigen gepubliceerd, waaronder 59 gegunde opdrachten van onderhandse procedures.

16 juli 2019

Nieuw ontwerp pagina ‘Mijn aanbestedingen’

Vanaf 17 april 2019 hebben ondernemers toegang tot twee nieuw vormgegeven pagina’s, namelijk ‘Gegevens aanbestedende dienst’ en ‘Mijn aanbestedingen’. Vooral ‘Mijn aanbestedingen’ heeft een grote impact op de gebruikers omdat deze bijna bij elk bezoek geraadpleegd wordt. Naast een nieuw design zijn er ook enkele aanpassingen doorgevoerd om het gebruikersgemak te vergroten.

18 april 2019

Verwachte einddatum marktconsultatie beter zichtbaar

Voortaan wordt de verwachte einddatum van een Marktconsultatie getoond op het aankondigingenplatform. Als de aanbestedende dienst geen datum invult, dan staat bij de sluitingsdatum ‘onbekend’. Deze aanpassing hebben we gedaan op verzoek van gebruikers.

4 april 2019

Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk nu online

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Doe mee met het onderzoek en vul de enquête in.

14 maart 2019

Nieuwe schermen en opheffen rol Administratie

Na de release van 6 maart 2019 hebben ondernemers twee schermen met een nieuw ontwerp. Verder hebben we de gebruikersrol 'Administratie' verwijderd en is de handleiding alleen in PDF te raadplegen.

7 maart 2019

Reactie op rapport onderzoek TenderNed

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, als eigenaar en financier van TenderNed, door ATOS Consulting een verkennend onderzoek uit laten voeren naar medefinanciering door decentrale overheden van TenderNed en het aan de markt overlaten van (delen van de) TenderNed-functionaliteit.

7 maart 2019

Gebruik Internet Explorer niet meer voor TenderNed

Gebruikt u Internet Explorer? Stap dan over op een andere browser voor het gebruik van TenderNed. Internet Explorer is sterk verouderd. We kunnen niet garanderen dat TenderNed goed werkt in deze browser.

27 februari 2019

Cursusomgeving beschikbaar voor aanbestedende diensten

Wilt u als aanbestedende dienst met collega’s oefenen in het werken met TenderNed, of uitproberen hoe uw aanbesteding er in het dashboard van de ondernemer uitziet? Vraag dan een account aan voor de online cursusomgeving van TenderNed.

6 februari 2019

Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

6 februari 2019

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2018

In het tweede half jaar van 2018 zijn op TenderNed 8.823 aankondigingen gepubliceerd. De informatie uit deze aankondigingen is toegevoegd in de dataset over 2018. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. In de dataset zijn - op verzoek van gebruikers - nu ook de Kamer van Koophandel (KvK) nummers van gegunde ondernemingen opgenomen (Kolom KvK-nummer).

31 januari 2019

ESPD/UEA-tool van Europese Commissie stopt per 29 april 2019

Vanaf 29 april 2019 is de ESPD-tool van de Europese Commissie niet meer beschikbaar voor het genereren of invullen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA of ESPD). De tool is in 2016 ontwikkeld op basis van de tekst van Verordening 2016/7. De Commissie gaat ervan uit dat ieder land op haar eigen wijze een elektronische versie van het UEA ter beschikking stelt. In Nederland kunnen aanbestedende diensten gebruik blijven maken van de UEA-module in TenderNed of een gelijksoortige module in andere systemen. Daarnaast kunnen zij het interactieve pdf-formulier gebruiken.

29 januari 2019

Aankondigingenplatform toont standaard aankondigingen afgelopen week

Op verzoek van een groot aantal gebruikers is het zoeken op de meest actuele publicaties vereenvoudigd. Het zoekfilter voor Publicatiedatum op het Aankondigingenplatform is voortaan standaard ingesteld op de afgelopen week. Wilt u ook zoeken naar aankondigingen die eerder gepubliceerd zijn? Verwijder dan het ingestelde filter voor publicatiedatum of voer een nieuwe periode in onder het filter ‘Publicatiedatum’ (onder ‘Meer filters’).

24 januari 2019

Nieuw scherm én nieuwe vormgeving applicatie voor ondernemers

Gebruikers die gekoppeld zijn aan een onderneming hebben een nieuw scherm in het dashboard van hun aanbestedingen. Het scherm ‘Details aanbesteding’ bevat relevante kenmerken van de aankondiging, overzichtelijker weergegeven op één pagina. Hiermee is de eerste stap gezet in het gefaseerd doorvoeren van onze vernieuwde, gerenoveerde applicatie.

18 december 2018

Attenderingen weer direct raadplegen vanuit attenderingsmail

Gebruikers die vanuit de attenderingsmail een publicatie wilden raadplegen werden tot op heden verplicht om eerst in te loggen. In de release van 31 oktober 2018 is dit hersteld. Klikt u op een link in de attenderingsmail, dan heeft u direct toegang tot de publicaties, zonder eerst in te hoeven loggen.

1 november 2018

Nieuwe aanjager aan de slag met afmaken Actieagenda Beter Aanbesteden

Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

19 oktober 2018

Verbeteringen 17 oktober 2018

Met de release van 17 oktober 2018 worden er weer grote stappen gezet in het verbeteren van de software van TenderNed. Voor u als gebruiker zijn deze wijzigingen niet direct zichtbaar, maar het levert uiteindelijk een robuustere applicatie op waarin we gemakkelijker en dus sneller wijzigingen kunnen doorvoeren. Verder heeft deze release een kleine wijziging tot gevolg voor opgeslagen TenderNed-pagina’s in uw browser en het blokkeren van uw account bij 3 keer het verkeerde wachtwoord. 

18 oktober 2018

Publicatiestoring TED 24 en 25 september 2018 verholpen

Door technische problemen bij het Europese publicatieplatform Tender Electronic Daily (TED) is het voor TenderNed niet mogelijk geweest om Europese publicaties af te leveren bij TED tussen 24 september 11.00 uur en 25 september 10.00 uur. Het afleveren bij TED is een voorwaarde om een publicatie op TenderNed te tonen. Inmiddels heeft TED het probleem verholpen. Alle aankondigingen die tijdens de storing zijn gepubliceerd staan inmiddels op het aankondigingenplatform van TenderNed en TED.

25 september 2018

Geen of onvolledige attenderingsmail op 19 en 20 september 2018

Door een technische oorzaak kan het zijn dat gebruikers geen of een onvolledig overzicht met attenderingen hebben ontvangen op 19 en 20 september 2018. De oorzaak van deze storing is achterhaald en inmiddels opgelost. Heeft u een interesseprofiel ingesteld met dagelijkse attenderingen? Zie onder hoe u voorkomt dat u relevante aankondigingen mist.  

20 september 2018

Wijziging in frequentie e-mailnotificaties

Met de releases van 8 en 22 augustus heeft TenderNed aanpassingen doorgevoerd in het instellen van de e-mailnotificaties. Voor het ontvangen van e-mailnotificaties hebben gebruikers de keuze uit direct (na publicatie) of dagelijks. De frequenties ‘wekelijks’ en ‘maandelijks’ zijn vervallen.

23 augustus 2018

Dataset aanbestedingsdata 1e en 2e kwartaal 2018

In het eerste half jaar van 2018 zijn er op TenderNed 9173 aankondigingen gepubliceerd. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses.

30 juli 2018

Voor elke onderneming inloggen met een apart account

Op 25 juli 2018 is de laatste wijziging doorgevoerd voor gebruikers die aan meerdere ondernemingen zijn gekoppeld. Gebruikers met meerdere ondernemingen loggen nu voor elke organisaties afzonderlijk in met een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel dat gekoppeld is aan deze onderneming. De machtigingen voor een onderneming worden nu zorgvuldig en veilig beheerd op één plek.

26 juli 2018

Update Europese aanbestedingsformulieren

TenderNed heeft op 11 juli 2018 de wijzigingen in de nieuwe Europese aanbestedingsformulieren verwerkt. Tender Electronic Daily (TED) heeft deze formulieren op 4 juli 2018 geüpdatet.

12 juli 2018

Voorbereiding splitsen accounts met meerdere ondernemingen

Gebruikers die namens meerdere ondernemingen werken in TenderNed, kunnen nu nog inloggen via één account. In hun dashboard wisselen zij dan van onderneming. Vanaf 25 juli 2018 hebben deze gebruikers voor elke onderneming een apart gebruikersaccount nodig, met een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel, dat gekoppeld is aan deze onderneming. Met een speciale pagina worden zij nu geattendeerd op deze wijziging en hoe zij zich tijdig voorbereiden.

27 juni 2018

Twee accounts voor gebruikers met een aanbestedende dienst en een onderneming

Gebruikers die gekoppeld zijn aan één of meerdere ondernemingen en aan één of meerdere aanbestedende diensten hebben vanaf 14 juni twee verschillende gebruikersaccounts. Hiermee zet TenderNed de volgende stap in het wijzigen van het inlog- en registratieproces voor gebruikers die namens meerdere ondernemingen in TenderNed werken.

14 juni 2018

Inloggen met e-mailadres en koppelen aan meerdere ondernemingen niet meer mogelijk

In deze release worden enkele functionele aanpassingen doorgevoerd waardoor gebruikers zich niet meer met één gebruikersaccount en eHerkenningsmiddel aan meerdere ondernemingen (eventueel in combinatie met een aanbestedende dienst) kunnen koppelen. Het koppelen van één gebruikersaccount aan meerdere aanbestedende diensten blijft mogelijk.

31 mei 2018

TenderNed en de AVG

Het zal u niet ontgaan zijn: per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacybeleid van TenderNed verandert hiermee niet. Wel zijn de gebruiksvoorwaarden en gedeelde verwerkersverantwoordelijkheid van aanbestedende dienst en PIANOo (als beheerder) op dit vlak verduidelijkt.

24 mei 2018

Aanbestedende diensten verplicht aan de e-factuur

Een nieuw artikel in de Aanbestedingswet verplicht alle aanbestedende diensten elektronische facturen (e-facturen) te kunnen ontvangen en verwerken. De verplichting gaat in per 18 april 2019. De urgentie voor organisaties neemt dus toe om actie te ondernemen en e-facturatie te implementeren. Zodra aanbestedende diensten gereed zijn, zal dat een impuls geven aan bedrijven om e-facturen te versturen. Ontvangende partijen zullen dan immers e-facturatie gaan stimuleren.

4 mei 2018

TenderNed gaat ‘oude’ aanbestedingen verwijderen

TenderNed gaat vanaf november 2018 het aankondigingenplatform opschonen door aanbestedingen van 5 jaar en ouder te verwijderen. TenderNed volgt hierbij het beleid van Tenders Electronic Daily. De aanbestedingen die worden verwijderd worden eerst voor archivering aangeboden bij lokaal beheerder van de aanbestedende dienst. Dat gebeurt vanaf 3 mei 2018.

3 mei 2018

Exporteren data aanbestedingen in bulk

Met de nieuwe functionaliteit ‘Exporteer data aanbestedingen in bulk’ kunnen aanbestedende diensten data downloaden van al hun aanbestedingen in een specifieke periode. Die periode kunnen zij zelf selecteren. Deze data worden beschikbaar gesteld in XML-formaat, zodat de aanbestedende dienst deze kan gebruiken in andere applicaties voor management- of analysedoeleinden.

19 april 2018

Filteren mogelijk op alle CPV-codes

Op basis van suggesties van gebruikers is de filteroptie Omschrijving (CPV-code) in het aankondigingenplatform uitgebreid. U kunt de aankondigingen nu doorzoeken op àlle 9454 CPV-codes, zowel de ‘hoofd’ CPV-codes als de onderliggende ‘sub’ codes.

5 april 2018

Wijziging in berichtgeving exporteren aanbestedingsdossier

Sinds 14 maart 2018 is er een verbeterde exporteerfunctie beschikbaar in TenderNed. Aanbestedende diensten hebben de mogelijkheid om hun aanbestedingsdossier te exporteren als zip-bestand ten behoeve van hun archivering. Naar aanleiding van suggesties van onze gebruikers hebben we de wijze van berichtgeving voor de exporteerfunctie aangepast. Eerder ontvingen alle teamleden van een aanbesteding bericht als het zip-bestand klaar stond voor archivering. Vanaf 21 maart 2018 ontvangen alleen de aanvrager van de export en de hoofdprocesleider van de geëxporteerde aanbesteding een bericht in TenderNed (en een e-mailnotificatie, als zij deze hebben ingesteld voor persoonlijke berichten).

22 maart 2018

Verbeteringen: Verbeterde exporteerfunctie beschikbaar voor archivering

De exporteerfunctie waarmee aanbestedende diensten hun aanbestedingsdossiers kunnen exporteren voor archivering is verbeterd en weer beschikbaar. Deze functionaliteit werkte lange tijd niet goed waardoor dossiers niet of onvolledig werden verwerkt. De oplossing liet op zich wachten vanwege softwareverbeteringen die moesten worden afgerond, voordat de oplossing voor de exporteerfunctie geïmplementeerd kon worden. De vernieuwde software bood echter ook de mogelijkheid de exporteerfunctie te verbeteren en te optimaliseren.

14 maart 2018

Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2017

9.837 Aankondigingen werden er in het tweede half jaar van 2017 gepubliceerd op TenderNed. De informatie uit deze aankondigingen is toegevoegd in de dataset over 2017. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. 

27 februari 2018

Verbeteringen: Geldigheidsduur wachtwoordlink gewijzigd

De geldigheid van de link die verstuurd wordt bij het opnieuw instellen van een wachtwoord is gewijzigd. Voortaan is deze link 24 uur geldig en blijft actief totdat het wachtwoord daadwerkelijk is gewijzigd. Eerder verviel de link al na een keer aanklikken en werden gebruikers  doorverwezen naar de homepage bij het opnieuw selecteren van de link.

21 februari 2018

Geen e-mailnotificatie voor persoonlijke berichten verstuurd

Door een storing in de notificatieservice zijn er tussen 7 en 17 februari 2018 geen e-mailnotificaties verstuurd voor ontvangen persoonlijke berichten. Het gaat uitsluitend om de persoonlijke ontvangen berichten, dus niet de attenderingen naar aanleiding van nieuwe aankondigingen of notificaties naar aanleiding van de vragen en antwoorden-module.

19 februari 2018

Onderzoek Europese Commissie naar innovatiegericht inkopen

De Europese Commissie voert in 2018 een onderzoek uit naar innovatiegericht inkopen in Europa. Doel van dit onderzoek is kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang van innovatiegericht inkopen en de verdeling per sector in elke Europese lidstaat. Als aanbestedende dienst wordt u hiervoor benaderd bij iedere Europese aanbesteding die u publiceert.

8 februari 2018

Verbeteringen: TenderNed-kenmerk getoond bij elke publicatie

Op het openbare aankondigingenplatform wordt voortaan ook het TenderNed-kenmerk getoond bij elke publicatie. Op het in oktober 2017 vernieuwde aankondigingenplatform (de uitgelogde omgeving) werd het TenderNed-kenmerk in eerste instantie niet getoond. Het kenmerk vindt u terug onder de details van de publicatie. Met het kenmerk kunt u eenvoudig alle publicaties behorende bij een aanbesteding opzoeken.

Verder zijn er zes bugs opgelost.

5 februari 2018
Naar boven