Jurisprudentie TenderNed

Het gebruik van TenderNed in gerechtelijke uitspraken over aanbestedingen en in adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Onvoltooide inschrijving
Datum uitspraak: 14-2-2017
Omschrijving: Bij de betreffende aanbesteding moest via twee portalen – waaronder TenderNed - worden ingeschreven. Op het ene portaal diende de eiser alle vereiste documenten tijdig en volledig in, via TenderNed niet. Inschrijver uploadde de voor inschrijving vereiste documenten in TenderNed, maar plaatst deze niet in de digitale kluis. Eiser wijt dit aan onduidelijkheden in TenderNed en stelt dat zijn inschrijving onterecht terzijde is gelegd bij de beoordeling.
Oordeel rechter: in het beschrijvend document van de aanbesteding en het toegevoegde stappenplan voor inschrijven via TenderNed is helder uitgelegd hoe de inschrijving moet worden ingediend. Voor een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende potentiële inschrijver moet duidelijk zijn geweest welke stappen hij moest doorlopen om tot een rechtsgeldige inschrijving via de TenderNed te komen.
Tip ondernemingen: verzeker u ervan dat u alle gevraagde documenten niet alleen upload, maar uw inschrijving ook voor het sluiten van de inschrijftermijn in de kluis plaatst.
Uitgebreide beschrijving

Storing TenderNed en accepteren alternatieve wijze van inschrijving
Datum uitspraak: 17-11-2016
Omschrijving: Eiser claimt dat  inschrijvingen van concurrenten niet in behandeling genomen hadden mogen worden door aanbestedende dienst, omdat de inschrijvingen als gevolg van storing niet via TenderNed waren ingediend.
Oordeel rechter: Storing staat vast op grond van het overzicht dat TenderNed op haar site heeft geplaatst. Aanbestedende dienst heeft in de leidraad duidelijk omschreven hoe te handelen bij een storing. Aanbestedende dienst heeft niet gehandeld  in strijd met gelijkheids- of transparantiebeginsel, door de twee per email ontvangen inschrijvingen ook te beoordelen.
Tip aanbestedende diensten: Omschrijf in de leidraad duidelijk wat ondernemers moeten doen in geval van een storing.
Volledige uitspraak
Veelgestelde vragen over storingen

Verkeerde indiening van vragen
Datum uitspraak: 17-11-2015
Omschrijving: Ondernemer heeft via e-mail vragen gesteld aan de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst heeft deze niet meegenomen in de Nota van Inlichtingen, omdat zij de vragen niet via TenderNed heeft ontvangen. 
Oordeel rechter: Uit de aanbestedingsleidraad blijkt dat alle correspondentie, behoudens het indienen van klachten, dient te worden verricht via TenderNed en dat vragen ook via dat kanaal worden beantwoord. Deze werkwijze is bij aanbestedingsprocedures volstrekt gebruikelijk en bevordert juist gelijkheid en transparantie. Een behoorlijk geïnformeerde, normaal oplettende inschrijver had moeten begrijpen dat vragen voor de Nota van Inlichtingen via TenderNed moesten worden ingediend.
Tip voor ondernemers: informeer u goed bij deelname aan een digitale aanbesteding en lees de aanbestedingsleidraad zorgvuldig.   
Bij een digitale procedure via TenderNed verloopt alle communicatie via het dashboard van de aanbesteding, tenzij de aanbestedende dienst dit anders vermeldt in de aanbestedingsleidraad.
Volledige uitspraak

Reactie op schending inschrijvingswijzen disproportioneel
Datum uitspraak: 18-2-2015/23-6-2015 (Voorzieningenrechter/Gerechtshof)
Omschrijving: Inschrijver heeft niet tijdig, op de juiste wijze, conform de aanbestedingsstukken een complete inschrijving via TenderNed ingediend (documenten wel geüpload, maar niet in de kluis geplaatst). De aanbestedende dienst heeft de inschrijving hierom ongeldig verklaard. De schriftelijke inschrijving en digitale kopie op usb-stick zijn wel correct ingediend.
Oordeel rechter en Gerechtshof: het terzijde leggen van de inschrijving is disproportioneel in dit specifieke geval omdat:
- de inschrijving op 2 van de 3 voorgeschreven manieren wel tijdig en juist bij de aanbestedende dienst terecht is gekomen;
- vaststaat dat de documenten die tijdig in TenderNed zijn geüpload (i) na de inschrijvingstermijn niet meer konden worden gewijzigd, (ii) in zoverre uit de macht van de inschrijver waren en (iii) identiek blijken te zijn aan de inschrijving als hard-copy en op USB-stick.
Tip voor aanbestedende diensten: Vraag niet om meerdere wijzen van inschrijving, om verwarring omtrent rechtsgeldigheid van de inschrijving te voorkomen.
Tip voor ondernemers: Verzeker u ervan dat u alle gevraagde documenten niet alleen upload, maar uw inschrijving ook voor de inschrijftermijn in de kluis plaatst. (zie ook uitspraak 26-5-2014 hieronder)
Volledige uitspraak
Volledige uitspraak hoger beroep

Niet indienen inschrijving als gevolg van vermeende storing
Datum uitspraak: 23-4-2015
Omschrijving: Inschrijver claimt een storing in TenderNed, waardoor hij zijn inschrijving niet heeft kunnen indienen.
Oordeel rechter: een eventuele storing in het systeem vlak voor kluissluiting is voor rekening van de inschrijver. Inschrijver heeft moedwillig risico genomen, door vlak voor de sluitingstermijn zijn inschrijving te starten.
Tip voor ondernemingen: Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving, plaats deze tijdig in de kluis. Tot de sluitingstijd kunt u een inschrijving nog terugtrekken uit de kluis.
Volledige uitspraak

Verschillende inschrijftijden in aanbestedingsstukken  
Datum uitspraak: 14-4-2015
Omschrijving: Inschrijver claimt een ernstig gebrek in de aanbestedingsstukken, omdat de aanbestedende dienst in haar aanbestedingsleidraad één keer een afwijkende sluitingstijd heeft gecommuniceerd.
Oordeel rechter: Uit de verschillende andere stukken en vooral ook uit de digitale klok van TenderNed bleek wat het uiterste tijdstip van inschrijving was. De – na sluiting van de digitale kluis – per mail ingediende inschrijving had door de gemeente ongeldig moeten worden verklaard.
Tip voor ondernemingen en aanbestedende diensten: Controleer of de sluitingstijd in TenderNed, publicatie en bestek gelijkluidend zijn. De klok met daarop vermeld de datum en het tijdstip voor indiening van de inschrijving staan rechtsboven in beeld van de desbetreffende aanbesteding.
Volledige uitspraak

Niet kunnen indienen van inschrijving door verkeerd telefoonnummer voor ontvangen transactiecode
Datum advies: 9-4-2015
Omschrijving: Inschrijver had een onvolledig telefoonnummer ingevoerd in TenderNed. Hierdoor kon de transactiecode niet verstuurd worden, die noodzakelijk is voor het indienen van de inschrijving – die verder klaar stond -  in de kluis. Inschrijver stelt dat het om die reden uitsluiten van de opdracht disproportioneel en niet-transparant is.   
Oordeel Commissie van Aanbestedingsexperts: de klacht is ongegrond. De onjuiste invulling van een telefoonnummer is – ook naar de mening van klager zelf – alleen aan haar toe te rekenen.
Tip voor ondernemingen: zorg dat u meerdere collega’s aan uw organisatie koppelt, waarvan minimaal twee als lokaal beheerder. Die kunnen namelijk alle cruciale acties in TenderNed uitvoeren namens de organisatie en elkaar ook vervangen als de één bijvoorbeeld een verkeerd telefoonnummer heeft ingevoerd bij zijn persoonlijke gegevens.
Oordeel Commissie van Aanbestedingsexperts

Verkeerde indiening van inschrijving
Datum uitspraak: 8-4-2015
Omschrijving: Inschrijver stelt dat haar inschrijving op een Europese openbare aanbesteding onterecht buiten behandeling is gelaten omdat deze op onjuiste wijze is ingediend. De inschrijving is digitaal via Tenderned ingediend, in plaats van afgegeven  bij de receptie in het Provinciehuis. De aanbestedende dienst heeft inschrijvers via de nota van inlichtingen gewezen op het wijzigen van de wijze van indienen.
Oordeel rechter: De inschrijving is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter terecht buiten behandeling gelaten omdat deze op onjuiste wijze is ingediend en het gelijkheidsbeginsel zich tegen het in behandeling nemen verzet.
Tips voor ondernemingen: Neem notie van hetgeen is opgenomen in de Nota van inlichtingen.
Volledige uitspraak

Onvolledige inschrijving door onjuist uploaden
Datum uitspraak: 10-10-2014
Omschrijving: Een inschrijver uploadt de benodigde documenten voor de aanmelding in een niet-openbare procedure in de verkeerde map.
Oordeel rechter: aanbestedende dienst heeft deze inschrijving terecht uitgesloten van deelname, de inschrijving hoeft niet alsnog te worden toegelaten.
Tip voor ondernemingen: Verzeker u ervan dat u alle gevraagde documenten bij de gestelde eis toevoegt en uw complete aanmelding op tijd in de kluis plaatst.
Volledige uitspraak

Te late inschrijving door niet voltooien inschrijving
Datum advies: 26-5-2014
Klacht: Inschrijver stelt dat aanbestedende dienst haar inschrijving ten onrechte als niet tijdig gedaan beschouwt en stelt dat zij op rechtsgeldige manier een aanbieding heeft gedaan, binnen de termijn. Inschrijver geeft aan dat het enkele feit dat de inschrijfwizard niet is voltooid, niet betekent dat de inschrijving niet is voltooid.
Oordeel Commissie van Aanbestedingsexperts: het aanbestedingsdocument laat aan duidelijkheid niets te wensen over; het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de inschrijver, de klacht is ongegrond.
Tip voor ondernemingen: Verzeker u ervan dat u alle gevraagde documenten niet alleen upload, maar uw inschrijving ook voor de inschrijftermijn in de kluis plaatst.
Oordeel Commissie van Aanbestedingsexperts

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken